HomeVietnamese English BilingualVietnamese culturePhong tục cưới xin và Lễ cưới ở Việt Nam - Các nghi thức quan trọng (phần 2)