Thế giới kỹ thuật số mang đến cả lợi ích và rủi ro cho trẻ em

vietanhsongngu.com - Báo cáo hàng năm Tình trạng Trẻ em Thế giới của UNICEF nghiên cứu những cách thức để bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ tiềm ẩn từ sự phát triển thế giới kỹ thuật số. UNICEF’s annual State of the World’s Children report explores ways to protect children from the potential harm of the expanding digital world.

Thế giới kỹ thuật số mang đến cả lợi ích và rủi ro cho trẻ em

Thế giới kỹ thuật số mang đến cả lợi ích và rủi ro cho trẻ em

Digital World Provides Benefits and Risks for Children


Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số và sự phát triển của việc truy cập internet mang lại cả lợi ích và nguy cơ cho trẻ em.

The U.N. Children’s Fund says the explosion of digital technology and growing internet access holds both benefits and risks for children.

 

Báo cáo hàng năm Tình trạng Trẻ em Thế giới của UNICEF nghiên cứu những cách thức để bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ tiềm ẩn từ sự phát triển thế giới kỹ thuật số.

UNICEF’s annual State of the World’s Children report explores ways to protect children from the potential harm of the expanding digital world.


Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc cho biết một trong ba người sử dụng internet trên thế giới là trẻ em.

The U.N. children’s fund reports one in three internet users around the world is a child.

 

Mặc dù tỉ lệ này là cao và đang tiếp tục gia tăng, UNICEF cho biết chỉ có ít người được biết về ảnh hưởng của công nghệ kỹ thuật số đến cuộc sống của trẻ em và chỉ có ít hành động được làm để bảo vệ trẻ em khỏi những hiểm họa của thế giới kỹ thuật số.

Despite this huge and growing online presence, UNICEF says little is known about the impact of digital technology on children’s wellbeing and little is being done to protect them from the perils of the digital world.

 

Giám đốc về Chính sách và Nghiên cứu Dữ liệu của UNICEF, ông Laurence Chandy, nói với đài VOA rằng internet có thể là cái thay đổi cuộc chơi đối với trẻ em.

UNICEF Director of Data Research and Policy Laurence Chandy tells VOA the internet can be a game changer for children.


Đồng thời, ông nói mạng internet chứa nhiều rủi ro. Những rủi ro bao gồm việc bị lợi dụng tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em, truy cập đến những trang web có nội dung độc hại và đe dọa trên mạng.

At the same time, he says the internet poses many risks. These include the misuse of children’s private information, access to harmful content and cyberbullying.

 

Ông Chandy cho biết những mạng kỹ thuật số tội phạm làm cho trẻ em dễ bị tổn thương bởi vài hình thức tồi tệ nhất của sự bóc lột và lạm dụng, bao gồm cả buôn bán bất hợp pháp và lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng.

Chandy says criminal digital networks make children vulnerable to some of the worst forms of exploitation and abuse, including trafficking and online child sexual abuse.

 

Ông nói rằng việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên internet là một vấn đề quan tâm lớn.

He says safeguarding children’s privacy on the internet is an issue of major concern.

 

Chandy nói: "Chúng tôi thực sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn các dữ liệu cá nhân của trẻ em rơi vào tay người khác và bảo vệ danh tính của các em".

“We really emphasize the importance of putting in place safeguards to prevent children’s personal data from falling in wrong peoples’ hands and protecting their identities," said Chandy. "This is an issue which is only going to grow in importance.”

Source: https://www.voanews.com/a/digital-world-privides-benefits-and-risks-for-children/4158112.html

nhận xét: