Nguyện vọng của anh lười

vietanhsongngu.com - A lazy guy's aspiration.

Nguyện vọng của anh lười

Nguyện vọng của anh lười

A lazy guy's aspiration.

 

Có một anh chàng suốt ngày chỉ nằm một chỗ. Anh ta lười đến mức không muốn há miệng ăn cơm. Thế là chết đói.

There was a lazy guy who sprawled idly whole day. He was so lazy that he didn't want to open his mouth for eating. So, he died at the end.

 

Dưới âm phủ, Diêm Vương bắt anh ta làm kiếp mèo. Anh ta bèn tâu:

In the hades, King of hell forced him to be cat life. He reported:

 

– Tâu Diêm Vương, nếu Diêm Vương bắt con làm kiếp mèo thì hãy cho con một bộ lông đen tuyền. Chỉ có cái mũi là lông trắng mà thôi.

" Your Majesty, if you forced me to be a cat, please make me a black fur.  Only the nose is white".

 

Diêm Vương không hiểu ý anh ta, nên hỏi lại: – Tại sao vậy?

The King didn't understand guy's aspiration, so he asked: "Why?"

 

Anh ta tâu: – Bởi vì khi con nằm trong xó tối chuột sẽ không nhìn thấy con.

The lazy man replied " Because when I lie in the dark corner, the mouse won't see me.

 

Nó chỉ thấy cái đốm trắng nên nó tưởng là cục mỡ. Nó sẽ chạy lại gặm. Thế là con chỉ việc há mồm ra ăn mà không phải rình bắt nữa.

Therefore, It will only see a white spot, assuming I am a piece of grease. It will come near me. I only open my mouth to eat it. I don't need to hunt it.

nhận xét: