HomeVietnamese English BilingualVietnamese cultureNguồn gốc thành ngữ Việt Nam: “Vắng tanh như chùa Bà Đanh”