The Stranger at my Brother's Grave

vietanhsongngu.com -

The Stranger at my Brother's Grave

The Stranger at my Brother's Grave

Người lạ nào đó đã ghé tới mộ của tôi

 

Somebody has been leaving gifts at Karl's grave for nearly 70 years - and it's not his sister Ann. Can we find the mystery, mourner?

Có ai đó đã để lại những món quà trong mộ của Karl gần 70 năm - và đó không phải là em gái của Ann. Chúng ta có thể tìm ra điều bí ẩn, một người nào than khóc chăng?

 

There are three hydrangea heads there and there is also a red rose, which I swear wasn’t there on Sundays.

Có chùm hoa tú cầu ở đó và cũng có một bông hồng đỏ, mà tôi thề là tôi không hề ở đó vào hôm chủ nhật.

 

A stranger has been leaving gifts on this grave for up to 70 years.

Một người xa lạ nào đó đã để lại những món quà trên ngôi mộ này trong suốt 70 năm qua.

 

So somebody has been here since I put my flowers there on Sunday. No-one knows who it is. “When I do come here, I think I wonder what ‘s going to be on there today. And someone walks past and perhaps they’ll greet me and I’ll think, “Oh is it you? Is it you?”.

Vì vậy, có ai đó đã đến đây kể từ khi tôi đặt những bông hoa của mình vào hôm chủ nhật. Không ai biết người đó là ai. "Khi tôi đến đây, tôi tự hỏi những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Và có người bước qua và có lẽ họ sẽ chào tôi và tôi nghĩ, "Ồ, bạn à? Có phải là bạn không? "

 

The stranger at my brother’s grave

Người lạ ở ngôi mộ của anh trai tôi

 

Ann’s brother Karl died when he was twelve, she was only seven. “I haven't got that many memories of him, unfortunately. Mom told me afterward, she said one tear ran down my cheek. And I just said, “Never mind, Mummy, we’ll see him again one day”.

Anh trai của Ann, Karl đã chết khi anh ấy mới mười hai, còn cô chỉ mới bảy tuổi. "Thật không may là tôi đã không có nhiều kí ức về anh ấy. Mẹ nói với tôi sau đó, bà ấy nói với một giọt lệ ngưng đọng nơi gò má tôi. Và tôi chỉ nói rằng, "Không sao, Mummy, chúng ta sẽ gặp lại ông ấy vào một ngày nào đó".

 

You know he was my brother, so I love to know. If I take all this trouble to do all these things, they will be able to tell me about him. And I would love it and I think that I would have closure if you like.

Cô biết đấy, ông ấy là anh trai tôi, vì vậy tôi muốn biết. Nếu tôi nỗ lực mọi thứ để thưc hiện  tất cả những điều này, họ sẽ có thể nói cho tôi về ông ta. Và tôi rất thích điều đó và tôi nghĩ rằng tôi sẽ buổi trò chuyện thân mật hơn nếu cô muốn.

 

Karl drowned at this beach in Wales during a Scouts’ trip in 1947. Since then, flowers, poems, and gifts have been leaf at his grave. “We have been trying to sort it out but it evades us.” “Of course, it could’ve been somebody who was …who was in the choir, in the Scouts and at the school with him. We don’t know.”

Karl đã bị chết đuối tại bãi biển này ở Wales trong chuyến đi của Hướng đạo sinh vào năm 1947. Kể từ đó, hoa, những bài thơ và quà tặng đã được để lại tại mộ của ông. "Chúng tôi đã cố gắng giải quyết nó nhưng nó cứ lảng tránh chúng tôi." "Dĩ nhiên, có thể là ai đó ... người ở trong dàn hợp xướng, trong nhóm Hướng đạo và học cùng trường với ông ta. Chúng tôi không biết. "

 

We’re going to try to help Ann solve the mystery. “I’ve tried everything. I left a typewritten message asking if the person who was doing it. I’d like to sort of speak to them. I put the message in the parish magazine to see if anybody comes forward. Still, nobody comes forward.”.

Chúng tôi sẽ cố gắng giúp Ann giải quyết bí ẩn này. "Tôi đã thử tất cả mọi thứ. Tôi để lại một tin nhắn bằng văn bản với câu hỏi liệu có người nào đó đã làm điều này. Tôi muốn tròchuyện với họ. Tôi đưa thông điệp này vào tạp chí giáo xứ để xem liệu có ai đến hay không. Vẫn chẳng có ai đến.”

 

We find one of the last photos taken of Karl in the Scouts’ archive. “How do you feel, looking at all these?”  “Ah right, Ok.” There is the list of the other boys who were with him on the day he died. But we can’t find anyone who knows where he’s buried or who’s visited his grave. “All-Merciful! The day, the doom, were Thine!” Thou didst surround him on the seething sea.”

Chúng tôi tìm thấy một trong những bức ảnh cuối cùng của Karl trong kho lưu trữ của nhóm Hướng đạo "Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn vào tất cả những thứ này?" "Ah! ổn" Có một danh sách những cậu bé khác đã ở cùng ông ấy vào ngày ông qua đời. Nhưng chúng ta không thể tìm thấy người nào biết nơi anh ta được chôn cất hoặc người đã viếng mộ của anh ta. "Xin Chúa thương xót! Ngày, mà sự phán quyết, là của ngươi! "Ngươi nhấn chìm anh ấy nơi biển khơi."

 

 

“This person clearly knows that Karl drowned. I think that’s clear. I was reading about the life of Robert Stephen Hawker, this Victorian poet who’d written this poem famous about a shipwreck. He’d been to school, I discovered Cheltenham Grammar School.” “No way!”.

"Người này rõ ràng biết rằng Karl bị chết đuối. Tôi nghĩ điều đó rõ ràng. Tôi đã tìm hiểu về cuộc đời của Robert Stephen Hawker, nhà thơ thời nữ hoàng Victoria này, người đã viết bài thơ nổi tiếng về một vụ đắm tàu. Ông ấy đã đến trường, tôi đã phát hiện ra ngôi trường chuyên Cheltenham." "Không đời nào! ".

 

“Robert Hawker went to Cheltenham Grammar School.” “Oh, ghost”. “Which is obviously the same school that Karl went to. May it’s not someone who was there, maybe it’s someone who….”

"Robert Hawker đã đến ngôi trường chuyên Cheltenham." "Ôi ma quỷ!". "Đó rõ ràng là cùng một trường mà Karl đã đi học. Có thể không phải là người đã đến đó, có thể đó là một người ... "

 

Unfortunately, this turns out to be another dead end. But then a breakthrough…I’ve actually got some quite exciting news. I spoke to somebody who I think might be..” “The one?”. “Possibly be the person. He was there on the day that Karl died. When I saw his name in the list of people who went to the funeral, that’s what made me think it was important to find him because he would obviously know where Karl was buried. So I called him on Friday. By himself he just sort of said.”

Thật không may, hóa ra là một người chết khác. Nhưng rồi có một bước tiến triển ... Tôi thực sự có một số tin khá thú vị. Tôi đã nói chuyện với một người nào đó mà tôi nghĩ có thể là ... "" Người này? ". "Có lẽ là người đó. Anh ấy ở đó vào ngày Karl chết. Khi tôi nhìn thấy tên của anh ta trong danh sách những người đi đến tang lễ, đó là điều làm tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tìm anh ta bởi vì anh ấy sẽ biết rõ nơi Karl đã bị chôn vùi. Vì vậy, tôi đã gọi cho anh ấy vào thứ Sáu.”

 

“Oh I actually go to visit the grave quite a lot.”” I don’t want to shock you too much, but I asked him if he would be happy to meet you and he says that if you like he could come and meet you tomorrow.” “Oh!”.

"Tôi thật sự rất muốn đi viếng ngôi mộ của anh tôi." "Tôi không muốn gây sốc cho bà, nhưng tôi đã hỏi anh ấy liệu anh ấy có hạnh phúc khi gặp bạn hay không và ông ta nói rằng nếu bà muốn thì ông ấy có thể đến và gặp bà vào ngày mai. "" Oh! ".

 

“I’m going to cry now as well.”

"Tôi sắp sửa rơi lệ rồi đấy!."

Ann’s been waiting for this moment for decades.

Ann đã chờ đợi thời điểm này trong nhiều thập kỷ.

“Hello! Must be you, is it?

"Xin chào! Phải chăng là bà, phải không? "

“Lovely to meet you”

"Thật vui khi gặp bà"

“Yeah, we’re both about the same age, roughly”.

"Yeah, cả hai chúng ta đều cùng độ tuổi, gần như vậy".

 

“Well, we obviously, met at the Scouts. We sort of palled up there and then we all went on this holiday. Everybody else seemed to come out and there was just Karl’s clothes in a pile where he left them, you see. I think there was just the two of us together found him and dragged him out on to the sand.”

"À, rõ ràng là chúng tôi đã gặp nhau tại nhóm Hướng đạo. Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đó và sau đó tất cả chúng tôi đều tham gia kỳ nghỉ này. Bạn thấy đấy, mọi người dường như đã đi ra ngoài và chỉ còn lại bộ quần áo của Karl trong đống mà anh ta để lại. Tôi nghĩ chỉ có hai người chúng tôi tìm thấy anh ấy và kéo anh ta ra bãi cát. "

 

“Do you remember on the phone, you told me that sometimes you also go in and put your hand on the headstone?” “Oh, yeah!”. “Just spoke to him and just said, “Hello, Karl, how you doing?”. I’ll come up and see you sometime. As you do”. We’ve been very, very touched by it.” “Yeah, well thank you!” “At the thought that there was someone still there that I could talk to. It’s lovely to meet you, Jon”. “Thank you very much! It’s been very nice”. “It’s been really, really lovely. Quite a journey really. I wish I’d had a bit more time with him. But there you go, not to be.”

Ông có nhớ trên điện thoại, ông đã nói với tôi rằng đôi khi ông cũng đi vào đó và đặt tay lên viên đá không? "" Oh, yeah! ". "Chỉ cần nói với anh ta," Xin chào, Karl, anh sao rồi? ". Tôi sẽ đến và gặp ông lần này. Như cách mà ông đã làm". Chúng tôi cảm thấy rất xúc động, "" Yeah, xin cảm ơn! "" Với ý nghĩ có một ai đó ở đó mà tôi có thể trò chuyện. Thật vui khi gặp ông, Jon ". "Cảm ơn ông rất nhiều! Điều đó thật sự tuyệt đẹp ". "Điều đó thực sự, thực sự đáng yêu. Quả là một cuộc hành trình thực sự. Tôi ước gì tôi có nhiều thời gian hơn với ông ấy. nhưng ông thấy đó, cuộc đời đâu ai mãi bên nhau được đâu”

 

“I don’t think I  put that there!”. “No! No!”. “It’s still going to be  a mystery. Yeah, of course it is.” “Well, there we are”. “At least, we’ve solved yours”. “Yes”

"Tôi không nghĩ rằng mình đã đặt nó ở đó!" "Không! Không!". "Nó vẫn là một bí ẩn. Vâng, dĩ nhiên rồi. "" À, chúng ta đang ở đó ". "Ít nhất, chúng tôi đã giải quyết được vấn đề của bà". "Vâng"

Source: BBC Stories

nhận xét: