Rocks In Space

vietanhsongngu.com -

Rocks In Space

Rocks In Space

Các loại đá trong không gian

 

There are millions of giant rocks hurtling around the the solar system. So how do we know which ones are harmless and which ones to be afraid of?

Có hàng triệu tảng đá khổng lồ bay quanh hệ mặt trời. Vậy làm thế nào để chúng ta biết được cái nào là vô hại và cái nào đáng sợ?

 

We all know space rocks but what about the rocks in space? Asteroids, Comets, and Meteors are hurtling through the solar system. So how do you tell them apart and which rocks could hit our planet?

Chúng ta đều biết những tảng đá không gian còn những tảng đá trong không gian thì sao? Tiểu hành tinh, sao chổi và sao băng đang lao qua hệ mặt trời. Vậy bạn sẽ kể về từng loại đá này như thế nào và  loại đá nào có thể đâm trúng trái đất của chúng ta?

 

Comets pass near the Earth but they never make it to the surface. These cosmic snowballs form overtime in the outer reaches of the solar system and are made up of ice, rock and metal.

Các ngôi sao chổi bay qua Trái đất nhưng chúng chưa bao giờ chạm tới bề mặt. Những quả cầu tuyết trong vũ trụ này hình thành theo thời gian ở ngoài hệ mặt trời và được tạo thành từ băng, đá và kim loại.

 

If a comet get too close to the sun, some of the ice heats up and turns into a gas, creating a glowing layer and that famous tail. If a comet was to set by its ice, it’d become an asteroid.

Nếu sao chổi quá gần mặt trời, một số băng tan và biến thành khí, tạo ra một lớp phát sáng và  cái đuôi nổi tiếng. Nếu một sao chổi được tạo bởi băng, nó sẽ trở thành một tiểu hành tinh.

 

These space rocks can be as big as an entire country or as small as  a chihuahua head. Most of the time, you can find them hanging out in the asteroid belt, a rocky superhighway between Mars and Jupiter.

Những tảng đá không gian có thể lớn bằng một quốc gia hoặc nhỏ như đầu một chú chó chihuahua. Hầu hết thời gian, bạn có thể thấy chúng lơ lửng trong vành đai tiểu hành tinh, một con đường cao tốc đá giữa sao Hỏa và sao Mộc.

 

Piece of rock that break off asteroids and comets are called meteoroids. When a meteoroid enters the Earth’s atmosphere, it burns up and causes friction that results in a light phenomenon.

Mảnh đá đã phá vỡ các tiểu hành tinh và sao chổi được gọi là các thiên thạch. Khi một thiên thạch xâm nhập vào khí quyển của trái đất, nó sẽ cháy lên và gây ra ma sát dẫn đến hiện tượng ánh sáng.

 

The streak of light is known as a meteor or a shooting star. And if a meteoroid lands on Earth’s surface, ah runaway, it becomes a meteorite.

Vệt ánh sáng này được biết đến như một thiên thạch hoặc một ngôi sao băng. Và nếu một thiên thạch rơi xuống mặt đất, chạy trốn, nó sẽ trở thành một hoàn đá trời (mảnh thiên thạch nhỏ).

 

So the next times you’re gazing at the sky  at a shooting star, you’ll know exactly what it is and exactly what it isn’t.

Vì vậy, lần sau khi bạn đang nhìn ngắm bầu trời tại nơi có một ngôi sao băng, bạn sẽ biết chính xác nó là gì và chính xác nó không phải là gì.

nhận xét: