Luyện nghe tiếng Anh cấp độ 1

Biến đổi khí hậu có thể làm xanh hóa khu vực khô hạn nhất của châu Phi, Sahel