African elephant spent 24 years at Anchorage zoo

vietanhsongngu.com - Loài voi châu Phi đã trải qua 24 năm tại sở thú Anchorage

African elephant spent 24 years at Anchorage zoo

African elephant spent 24 years at Anchorage zoo

Loài voi châu Phi đã trải qua 24 năm tại sở thú Anchorage

Xem toàn bộ bài dịch tại đây

nhận xét: