Cosmic Cannibals

vietanhsongngu.com - Ngôi sao 'ăn thịt' những hành tinh trong vũ trụ

Cosmic Cannibals

These are the interstellar cannibals eating their way through our universe.

Đây là những kẻ ăn thịt đồng loại theo cách của chúng trong vũ trụ của chúng ta.

 

Out there in the cosmic abyss are objects like stars, galaxies and planets. They can coexist peacefully… but sometimes, a star might look so tantalizing, its neighbor will want to eat it.

Ở ngoài vực thẳm vũ trụ này là các vật thể như sao, thiên hà và hành tinh. Chúng có thể cùng tồn tại một cách hòa bình... nhưng đôi khi, một ngôi sao có thể trông rất hấp dẫn, người hàng xóm của nó sẽ muốn ăn nó.

 

Cosmic Cannibals

Ngôi sao 'ăn thịt' những hành tinh trong vũ trụ

 

White dwarfs

Hành tinh lùn màu trắng

 

White dwarfs are very dense stars, comparable in mass to our sun. These stars are at the end of their lives and can no longer any energy on their own to survive.

Những hành tinh lùn màu trắng là những ngôi sao rất dày, có thể so sánh được với khối lượng của mặt trời. Những ngôi sao này đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời và có thể không còn bất kỳ năng lượng nào của riêng chúng để tồn tại.

 

So when gravity pushes a white dwarf next to an energy producing star, it makes its move. Using strong gravitational pull, the white dwarf will suck up the outer gas layers of a star. Those gases are essential star food. In one instance, a white dwarf "devoured" 90% of a star’s mass, turning it into a brown dwarf.

Vì vậy, khi trọng lực đẩy một sao lùn trắng bên cạnh một ngôi sao mang năng lượng, nó tạo ra sự di chuyển. Sử dụng lực hấp dẫn mạnh mẽ, hành tinh lùn trắng sẽ hút các lớp khí ngoài cùng của một ngôi sao. Những chất khí này là thực phẩm quan trọng của sao. Ví dụ, một hành tinh lùn trắng đã “ngấu nghiến” 90% khối lượng của một ngôi sao. Điều này biến nó thành một ngôi sao lùn màu nâu

 

Brown dwarfs are considered failed stars because they can’t shine as brightly. Basically, another star sucked the life out of it. But this isn’t just something what happens with stars…

Những ngôi sao lùn màu nâu được xem là những ngôi sao thất bại vì chúng không thể phát sáng. Về cơ bản, một ngôi sao khác đã hút cả cuộc đời nó. Nhưng điều này không chỉ xảy ra với các ngôi sao ...

 

Our nearest neighbor, the Andromeda galaxy, is also a space predator. Stars that get too close to Andromeda have reportedly been “consumed”! And Andromeda is heading our way.

Người hàng xóm gần nhất của chúng ta, Thiên hà Tiên Nữ, cũng là một kẻ săn mồi trong không gian. Theo báo cáo, những ngôi sao gần với Thiên hà Tiên Nữ đều đã bị “tiêu thụ”! Và Andromeda đang hướng về phía chúng ta.

 

The Milky Way and Andromeda galaxy are moving towards each other at about 75 miles per second. It’ll take billions of years, but Andromeda will eventually swallow us whole, creating a supergiant galaxy.

Dãy Ngân Hà và Thiên hà Tiên Nữ đang di chuyển về phía nhau vào khoảng 75 dặm mỗi giây. Sẽ mất hàng tỷ năm nữa, nhưng Thiên hà Tiên Nữ cuối cùng sẽ nuốt toàn bộ chúng ta. Việc này sẽ tạo ra một thiên hà siêu khổng lồ.

 

Ultimately, the stars and galaxies can’t help it, cosmic cannibalism comes down to gravity. It’s a star “eat” star world out there.

Cuối cùng, các ngôi sao và thiên hà không thể giúp gì được, “chủ nghịa ăn thịt đồng loại” trong vũ trụ đi xuống nghiêm trọng. Đó là một thế giới ngoài kia nơi một ngôi sao “ăn” ngôi sao.

 

Be sure to follow Space Crafts to learn more about the mysterious objects in the universe. We’ll have new episodes for you every week!

Hãy theo dõi Space Crafts để tìm hiểu thêm về các vật thể bí ẩn trong vũ trụ. Chúng tôi sẽ có những tập phim mới cho bạn mỗi tuần!

nhận xét: