Phong tục cưới xin và Lễ cưới ở Việt Nam - Các nghi thức quan trọng (phần 1)

vietanhsongngu.com - Wedding Custom and Ceremony in Vietnam - The important rituals (part 1)

Phong tục cưới xin và Lễ cưới ở Việt Nam - Các nghi thức quan trọng (phần 1)

Phong tục cưới xin và Lễ cưới ở Việt Nam - Các nghi thức quan trọng (phần 1)

Wedding Custom and Ceremony in Vietnam - The important rituals (part 1)

 

Cho đến nay, hôn nhân là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống của một người. Ngày nay, phong tục cưới xin của người đơn giản hơn chút, nhưng nó vẫn duy trì các đặc điểm mang tính truyền thống.

Up to now, marriage is one of the most important matters in one person’s life. Nowadays, the Vietnamese wedding custom in Vietnam is somewhat simpler, but it still maintains the traditional characters.

Nhiều nghi thức đã bị bỏ qua vì không thích hợp cho cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, có một số nghi thức cưới xin bắt buộc mà tất cả các cặp vợ chồng nên tuân thủ.

Many rituals have been ignored because they are not suitable for modern life. However, there are some obligatory wedding rituals that all couples should comply with.

 

Đám cưới truyền thống cho thấy các đặc điểm văn hoá quan trọng của một quốc gia

The traditional wedding shows the important cultural characteristics of a nation

Dưới đây là một số bước của lễ cưới ở Việt Nam:

The following are steps of wedding custom in Vietnam:

 

Lễ dạm ngõ

Marriage proposal

 

Theo trình tự truyền thống, lễ dạm ngõ là nghi thức đầu tiên trong đám cưới truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội Việt Nam khi có rất nhiều nền văn hoá châu Âu nhập khẩu, nghi thức có thể được gỡ bỏ. Đây là cuộc gặp gỡ chính thức của hai gia đình.

In the traditional sequence, the marriage proposal is the first ritual in the traditional wedding Vietnam. However, in the context of Vietnam society when there are many European cultures imported, the ritual can be removed. It is the official meeting of two families.

Nếu cô dâu và chú rể hoặc cha mẹ họ là những người theo đạo Phật, họ sẽ  đến gặp thầy bói hay vị sư nào đó để xem ngày và giờ nào là đẹp cho ngày cưới của họ. Sau ngày giờ được định sẵn, các sính lễ bao gồm trầu, trái cây, kẹo bánh ... sẽ được đưa đến nhà cô dâu để chuẩn bị cho lễ dạm ngõ. Khi gia đình cô dâu đồng ý, hai vợ chồng sẽ đốt hương và dâng cúng lễ vật lên bàn thờ tổ tiên.

If the bride and groom or their parents are Buddhist, they will ask the fortuneteller or a monk for what date and time is best for their wedding day. After the date and time are appointed, the offerings including betel leaves and areca nuts, fruits, candies… will be brought to the bride's family for preparing for marriage proposal. After the bride's family agree, the couple will burn incense and offer the gifts to the ancestral altar.

 

Ngày nay, hầu hết các cặp vợ chồng trẻ biết và yêu nhau trước lễ ăn hỏi, vì vậy nghi thức này chủ yếu mang yếu tố đạo đức. Vào ngày này, cả hai gia đình cũng sẽ bàn bạc về lễ đính hôn và lễ cưới chính thức, và gia đình cô dâu thường chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để mời gia đình chú rể.

Nowadays, most of the young couples know and love each other before the marriage proposal, so this ritual is mainly moral factor. On this day, two the families will discuss official betrothal and wedding ceremonies. The bride's family usually prepare an informal meal for the groom’s one. 

 

(to be continued...)

nhận xét: