Chú ếch trong nước nóng

vietanhsongngu.com - The Frog in Hot Water

Chú ếch trong nước nóng

Chú ếch trong nước nóng
The Frog in Hot Water


Một khi chú ếch rơi vào một cái nồi nước nóng. Nồi nước này vẫn ở trên bếp ga. Chú ếch cũng không cố gắng để nhảy ra khỏi cái nồi, thay vào đó  vẫn ở yên trong đó.

Once the frog fell in a vessel of the hot water. The Water was still on a gas stove. The frog still did not try to jump out of the vessel, instead just stayed in it.

 

Khi nhiệt độ của nước bắt đầu tăng, chú ếch đã điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình cho phù hợp. Khi nước bắt đầu sôi, chú ếch đã không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình theo nhiệt độ của nước được nữa.
As the temperature of the water started to rise, the frog managed to adjust its body temperature accordingly. As the water started to reach the boiling point, the frog was no longer able to manage its body temperature according to the water temperature.


Chú ếch cố gắng để nhảy ra khỏi chiếc nồi nhưng chú ếch không thể. Lý do gì mà chú ếch không thể làm điều này? Bạn sẽ đổ lỗi cho nước nóng sao?
The frog tried to jump out of the vessel but the frog couldn’t make it. What was the reason that a frog couldn’t make it? Will you blame the hot water for it?


Bài học: Chú ếch không thể làm điều này do bản thân nó không có khả năng tự quyết định khi nào nó phải nhảy ra. Tất cả chúng ta cần phải điều chỉnh phù hợp với các tình huống nhưng có một số trường hợp khi chúng ta cần phải đối mặt với tình huống nào đó và có những hành động thích hợp trước khi quá muộn. Rời bỏ đi trước hi bạn cần phải nhảy. Hãy đi ra trước khi bạn cần phải nhảy.

Moral: The frog couldn’t make it due to its own inability to decide when it had to jump out. We all need to adjust according to the situations but there are times when we need to face the situation and take the appropriate action before it’s too late. Walk out before you need to jump.

nhận xét: