NGƯỜI MẸ ĐÍCH THỰC

vietanhsongngu.com -

NGƯỜI MẸ ĐÍCH THỰC

NGƯỜI MẸ ĐÍCH THỰC

TRUE MOTHER

 

Hai người phụ nữ được đưa đến trước mặt vua Sa-lô-môn. Cả hai đều cãi nhau về một đứa trẻ. Mỗi người nói rằng cô ấy là mẹ của em bé.

Two women were brought before King Solomon. Both of these women had a quarrel over a single baby. Each woman was saying that she was the baby's mother.

 

Một phụ nữ nói: "Thưa Đức Vua, Tôi là mẹ của đứa bé".

One lady said, "Oh King! I am the baby's mother".

 

Người phụ nữ kia nói, " Thưa Đức Vua, Người đừng tin cô ấy, cô ấy không phải là mẹ, tôi mới là mẹ của đứa trẻ".

The other lady said, "Oh King! Believe her not. She is not the mother. I am the mother of the child".

 

Vua Sa-lô-môn bối rối. Sau một hồi suy nghĩ sâu sắc, Người nói, "Cắt bé thành hai và chia cho mỗi người một phần". Một phụ nữ im lặng. Còn người kia kêu lên: "Ôi, thưa Đức Vua! hãy để cô ta có đứa bé, hãy để em bé sống".

King Solomon was confused. After a deep thought, he said, "Cut the baby into two and give one part to each mother". One woman was silent. The other cried "Oh King! Let she have the baby. Let the baby live".

 

Nhà vua đã trao đứa trẻ cho người mẹ đang khóc.

The king gave the child to the crying mother.

 

PS: Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.

PS: A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path – Agatha Christie.

 

Nguồn: Sưu tầm

nhận xét: