MỘT PHÉP TÍNH KHÔN NGOAN

vietanhsongngu.com - A WISE COUNTING

MỘT PHÉP TÍNH KHÔN NGOAN

MỘT PHÉP TÍNH KHÔN NGOAN

A WISE COUNTING

 

Hoàng đế Akbar có thói quen đặt câu hỏi và câu đố cho các cận thần của mình. Ngài thường đặt những câu hỏi kỳ lạ và dí dỏm. Phải mất nhiều trí tuệ thì mới trả lời những câu hỏi này.

Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to his courtiers. He often asked questions which were strange and witty. It took much wisdom to answer these questions.

Một lần, Ngài hỏi một câu hỏi rất lạ. Các cận thần bị câm cớ bởi câu hỏi của Ngài.

Once he asked a very strange question. The courtiers were dumb folded by his question.

Akbar liếc nhìn các cận thần của mình. Từng người từng người một, những người đứng đầu bắt đầu trăn trở tìm kiếm câu trả lời.

Akbar glanced at his courtiers. As he looked, one by one the heads began to hang low in search of an answer.

Đúng lúc đó, Birbal bước vào sân. Birbal biết rõ bản chất của hoàng đế và nhanh chóng nắm bắt tình hình bèn nói, "Thần có thể biết câu hỏi được không ạ? để thần sẽ đưa ra câu trả lời".

It was at this moment that Birbal entered the courtyard. Birbal who knew the nature of the emperor quickly grasped the situation and asked, "May I know the question so that I can try for an answer".

Akbar nói, "Có bao nhiêu con quạ ở thành phố này?"

Akbar said, "How many crows are there in this city?"

Không cần suy nghĩ chút nào, Birbal đáp: "Có năm mươi ngàn năm trăm con quạ, thưa bệ hạ".

Without even a moment's thought, Birbal replied: "There are fifty thousand five hundred and eighty- nine crows, my lord".

"Làm thế nào ngươi có thể chắc chắn như vậy?" Akbar hỏi.

How can you be so sure?" asked Akbar.

Birbal nói, "Ngài hãy để quần thần đếm, thưa bệ hạ. Nếu người thấy số quạ nhiều hơn có nghĩa là một số đã bay đến thăm người của chúng ở đây. Nếu người tìm thấy ít hơn số quạ trên có nghĩa là một số đã đi thăm người thân của chúng ở nơi khác".

Birbal said, "Make you men count, My lord. If you find more crows it means some have come to visit their relatives here. If you find less number of crows it means some have gone to visit their relatives elsewhere".

Akbar rất hài lòng bởi trí tuệ của Birbal.

Akbar was pleased very much by Birbal's wit.

---

 

ĐEO NHẠC CHO MÈO

BELL THE CAT

 

Một cửa hàng tạp hóa trong một thị trấn.Rất nhiều con chuột sống trong tiệm tạp hóa đó.

There was a grocery shop in a town. Plenty of mice lived in that grocery shop.

Thức ăn dồi dào cho chúng. Chúng đã ăn tất cả mọi thứ và gặm nhấm các túi. Chúng cũng đã lãng phí bánh mì, bánh bích quy và hoa quả của cửa hàng.

Food was plenty for them. They ate everything and spoiled all the bags. They also wasted the bread, biscuits, and fruits of the shop.

Người bán thực phẩm đã thực sự lo lắng. Vì vậy, ông nghĩ rằng "Mình cần mua một con mèo và để nó ở trong cửa hàng tạp hoá, và chỉ khi đó mình mới có thể cứu vãn được mọi thứ."

The grocer got really worried. So, he thought "I should buy a cat and let it stay at the grocery. Only then I can save my things."

Ông ấy đã mua một con mèo béo đẹp và để nó ở đó. Con mèo đã có thời gian thể hiện khả năng săn lùng chuột và giết chúng.

He bought a nice, big fat cat and let him stay there. The cat had a nice time hunting the mice and killing them.

Bây giờ lũ chuột không thể tự do phá phách. Chứng sợ rằng mèo ta có thể ăn thịt chúng bất cứ lúc nào.

The mice could not move freely now. They were afraid that anytime the cat would eat them up.

Những con chuột muốn làm điều gì đó. Chúng tổ chức một cuộc họp và tất cảhưởng ứng: "Chúng ta phải thoát khỏi con mèo. Ai đó có thể đưa ra một gợi ý"?

The mice wanted to do something. They held a meeting and all of them responded "We must get rid of the cat. Can someone give a suggestion"?

Tất cả những con chuột ngồi và chăm chú. Một con chuột thông minh đứng dậy và nói, "Con mèo di chuyển nhẹ nhàng, đó là vấn đề, nếu chúng ta có thể buộc một chiếc chuông quanh cổ hắn, mọi thứ sẽ ổn. Chúng ta có thể biết con mèo đang ở đâu."

All the mice sat and brooded. A smart looking mouse stood up and said, "The cat moves softly. That is the problem. If we can tie a bell around her neck, then things will be fine. We can know the movements of the cat".

"Phải lắm, đó chính là câu trả lời", cả bọn đồng tình.

“Yes, that is the answer," stated all the mice.

Một con chuột già từ từ đứng dậy và hỏi, "Ai sẽ buộc cái chuông?" Thì sau một hồi lâu không có ai trả lời câu hỏi này.

An old mouse slowly stood up and asked,"Who would tie the bell?" After some moments there was no one there to answer this question.

 

 

nhận xét: