CẶP TỪ THEO GIỚI TÍNH TRONG TIẾNG ANH

vietanhsongngu.com - Trong bài viết này, Việt Anh Song Ngữ sẽ giới thiệu cho các bạn sổ tay các cặp từ vựng theo giới tính trong tiếng Anh thông dụng nhất. Các bạn hãy cố gắng ghi nhớ để có thể giao tiếp tốt hơn và công việc được hoàn thiện hơn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm tiếng anh chuyên ngành dược để bổ trợ cho công việc của mình nhé.

CẶP TỪ THEO GIỚI TÍNH TRONG TIẾNG ANH

CẶP TỪ THEO GIỚI TÍNH TRONG TIẾNG ANH

  1. Abbot /ˈabət/ (ông tu viện trưởng) – abbess /ˈabɛs/ (bà tu viện trưởng)
  2. actor /ˈaktə/ (nam diễn viên) – actress /ˈaktrɪs/ (nữ diễn viên)
  3. author /ˈɔːθə/ (nam tác giả) – authoress /ˈɔːθərɛs/ (nữ tác giả)
  4. master /ˈmɑːstə/ (ông chủ) – mistress /ˈmɪstrɪs/ (bà chủ)
  5. widower /ˈwɪdəʊə/ (người nam góa vợ) – widow /ˈwɪdəʊ/ (người nữ góa chồng)
  6. wizard /ˈwɪzəd/ (ông phù thủy) – witch /wɪtʃ/ (bà phù thủy)
  7. director /dɪˈrɛktə/ (nam giám đốc) – directress /dɪˈrɛktrɪs/ (nữ giám đốc)
  8. emperor /ˈɛmp(ə)rə/ (hoàng đế) – empress /ˈɛmprɪs/ (hoàng hậu)

nhận xét: