SÁNG KIẾN

vietanhsongngu.com -

SÁNG KIẾN

SẾP

BOSS

Một người đàn ông bước vào cửa hàng thú cưng, muốn mua một con vẹt. Chủ tiệm đưa ra một cái lồng gồm 3 chú vẹt giống hệt nhau và nói "con vẹt phía bên trái giá 500 đô la"

A man entered a pet shop, wanting to buy a parrot. The shop owner pointed out three identical parrots on a perch and said, "the parrot to the left costs 500 dollars."

"Sao con vẹt đó lại đắt thế?" Người đàn ông kinh ngạc.

"Why does that parrot cost so much?" the man wondered.

Người chủ trả lời "À, nó biết sử dụng máy vi tính".

The owner replied, "well, it knows how to use a computer."

Người đàn ông hỏi về con vẹt tiếp theo ở trong lồng.

The man asked about the next parrot on the perch.

"Con đó giá 1000 đô la vì nó có thể làm mọi thứ mà các con vẹt khác có thể làm, hơn nữa nó còn biết sử dụng hệ điều hành UNIX"

"That one costs 1 000 dollars because it can do everything the other parrot can do, plus it knows how to use the UNIX operating system." 

Tất nhiên, người khách hàng giật mình và hỏi về con vẹt thứ 3.

Naturally, the startled customer asked about the third parrot.

"Con đó giá 2000 đô la"

"That one costs 2 000 dollars."

"Nó có thể làm gì?" Người đàn ông hỏi

"And what does that one do?" the man asked.

Người chủ trả lời "thành thật thì tôi chưa bao giờ thấy nó làm gì cả, nhưng hai con vẹt kia gọi nó là Sếp!"

The owner replied, "to be honest, i've never seen him do a thing, but the other two call him boss!"

 

SINH VIÊN GIỎI?

 

 

GOOD STUDENT?

 

Trong đề thi của một sinh viên y khoa có câu hỏi như sau: "Hãy kể 4 lợi ích của sữa mẹ"

A question had appeared in a student's medical examination which read: "List four benefits of breast milk."

Anh sinh viên bắt đầu trả lời:

A student began to answer the question:

1. Không cần phải đóng chai

1. No need to bottle it.

2. Mèo không thể ăn cắp

2. Cats can't steal it.

3. Sẵn sàng mọi lúc

3. Available whenever necessary.

Còn một ý thứ 4 thì anh không thể nghĩ ra. Lúc thời gian làm bài sắp hết, ý tưởng thứ 4 bỗng lóe lên trong đầu anh, và anh hoàn thành bài làm như sau:

But the fourth point eluded him. When there were barely a couple of minutes before the exam ended, the fourth point flashed before his mind.So he completed the answer by writing:

4. Bình chứa sữa hấp dẫn

4. Available in attractive containers.

 

SÁNG KIẾN

CREATIVE

 

Một người đàn ông sắp đi ngủ thì vợ ông nói với ông rằng ông đã để sáng đèn ở nhà vườn, bà có thể thấy từ cửa sổ phòng ngủ.

A man was going up to bed when his wife told him that he’d left the light on in the garden shed, which she could see from the bedroom window.

 Sau đó ông tự nhìn quanh và thấy có vài người trong nhà vườn đang trộm đồ. Ông gọi điện cho cảnh sát , nhưng họ nói với ông rằng không có ai trong khu vực ông để giúp đỡ, rồi ông nói được thôi, dập máy, đếm đến 30, và gọi lại cho cảnh sát.

Then he looked for himself and saw that there were people in the shed stealing things. He phoned the police, but they told him that no one was in his area to help, so he said ok, hung up, counted to 30, and phoned the police again.

“Xin chào. Tôi vừa mới gọi ông một vài giây trước vì có người trong nhà vườn tôi. À, bây giờ ông không phải lo lắng về chúng bởi vì tôi vừa mới bắn tất cả chúng nó.”

“Hello. I just called you a few seconds ago because there were people in my shed. Well, you don’t have to worry about them now cause I’ve just shot them all.”

Trong vòng năm phút một đơn vị vũ trang gồm 6 xe cảnh sát đến khu vực. Dĩ nhiên, họ bắt quả tang những kẻ trộm đêm.

Within five minutes there were half a dozen police cars in the area, an Armed Response unit. Of course, they caught the burglars red-handed.

Một viên cảnh sát nói với người đàn ông rằng: “Tôi nghĩ ông nói rằng ông đã bắn chúng nó!”. Ông trả lời: “Tôi nghĩ ông nói không có ai chuẩn bị sẵn trong khu vực!”

One of the policemen said to this man: “I thought you said that you’d shot them!” He replied: “I thought you said there was nobody available”.

nhận xét: