Có chứ sao không

vietanhsongngu.com - Một nhân viên hiệu tạp hóa đang phục vụ khách hàng. Người quản lý ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng nhưng ông ta thoáng nghe nhân viên nói với khách:

Có chứ sao không

Có chứ sao không

Of course, there is

 

Một nhân viên hiệu tạp hóa đang phục vụ khách hàng. Người quản lý ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng nhưng ông ta thoáng nghe nhân viên nói với khách:

A grocery employee was serving customers. But the manager was sitting  at the desk some distance away and he overheard the employee talking to a customer.

-Đúng vậy, thưa bà! Đã lâu rồi không có chút nào hết.

- Yes, Madam!  There hasn't been any for a long time

- Ồ, có chứ sao không – Người quản lý cắt ngang – tôi sẽ báo với nhà kho và cho mang một ít đến phục vụ bà. Bà khách cười ầm lên và bỏ đi.

- Oh, of course there is - The manager interrupted- I will inform the warehouse and bring some to serve you. The customer laughed and left.

Người quản lý quay sang anh nhân viên:

The manager turned to the employee.

- Không bao giờ được từ chối bất cứ việc gì của khách.

- Never refuse anything from customers

- Nhưng thưa ông – anh nhân viên đáp – bà ấy bảo tôi là “Dạo này không thấy trời mưa hạt nào cả”.

- But sir-the employee replied- she told me “There hasn't been any rain recently”.

nhận xét: