Vietanhsongngu.com - Chúc bạn học thành công! 12 giâySome years ago, I was on an airplane with my son who was just five years old at the timeVài năm trước, tôi cùng với cậu con trai tôi lúc đó mới 5 tuổi đi máy bay. Sửa19 giâyMy son was so excited about being on this airplane with Mommy. Con trai tôi rất hào hứng khi được đi trên chiếc máy bay này với Mẹ Sửa25 giâyHe's looking all around and he's checking things out and he's checking people out. Thằng bé đang nhìn xung quanh và nó đang kiểm tra mọi thứ và nó đang theo dõi mọi người ra vàoSửa30 giây And he sees this man, and he says, "Hey! That guy looks like Daddy!"Và nó nhìn thấy người đàn ông này, và nó nói, "Mẹ nè! Người đó trông giống bố nhỉ!" Sửa35 giâyAnd I look at the man, and he didn't look anything at all like my husband, nothing at all.Và tôi nhìn người đàn ông đó, và anh ta chẳng giống chồng tôi chút nào, chẳng giống gì cả. Sửa42 giâyAnd so then I start looking around on the plane, and I notice this man was the only black guy on the plane. Và sau đó tôi bắt đầu nhìn quanh máy bay, và tôi nhận thấy người đàn ông này là người da đen duy nhất trên máy bay.Sửa53 giâyAnd I thought, "Alright. Và tôi nghĩ, "Được rồi.Sửa57 giâyI'm going to have to have a little talk with my son about how not all black people look alike."Tôi sẽ phải nói chuyện một chút với con trai tôi về việc không phải người da đen nào cũng giống nhau."Sửa62 giâyMy son, he lifts his head up, and he says to me, "I hope he doesn't rob the plane." Con trai tôi, nó ngẩng đầu lên và nói với tôi, "Con hy vọng gã đó không cướp máy bay."Sửa75 giâyAnd he says, "Well, I hope that man doesn't rob the plane."Và thằng bé trả lời, "Dạ, con chỉ hy vọng người đàn ông đó không cướp máy bay." Sửa75 giâyAnd he says, "Well, I hope that man doesn't rob the plane."Và thằng bé trả lời, "Dạ, con chỉ hy vọng người đàn ông đó không cướp máy bay." Sửa78 giâyAnd I said, "Well, why would you say that? You know Daddy wouldn't rob a plane." à tôi nói, "Chà, tại sao con lại nói như vậy? Con biết bố sẽ không cướp máy bay."Sửa85 giâyAnd he says, "Yeah, yeah, yeah, well, I know."à thằng bé trả lời, "Vâng, vâng, vâng, con biết."Sửa86 giâyAnd I said, "Well, why would you say that?"Và tôi nói, "Chà, tại sao con lại nói như vậy?" Sửa89 giâyAnd he looked at me with this really sad face, and he says, "I don't know why I said that. I don't know why I was thinking that. Và thằng bé nhìn tôi với khuôn mặt thực sự buồn, và nói nói, "Con không biết tại sao con lại nói như vậy. Con không biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy."Sửa105 giâyWe are living with such severe racial stratification that even a five-year-old can tell us what's supposed to happen next, Chúng ta đang sống với sự phân hóa chủng tộc nghiêm trọng đến mức ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Sửa114 giâyeven with no evildoer, even with no explicit hatred. ngay cả khi không có kẻ bất lương, thậm chí không có lòng căm thù rõ ràng Sửa122 giâyThis association between blackness and crime Mối liên hệ giữa sự đen đủi và tội ác Sửa125 giâymade its way into the mind of my five-year-old. đã xâm nhập vào tâm trí con năm tuổi của tôi. Sửa130 giâyIt makes its way into all of our children, into all of us.Nó xâm nhập vào tất cả trẻ em của chúng ta, vào tất cả chúng ta. Sửa138 giâyOur minds are shaped by the racial disparities we see out in the world Tâm trí của chúng ta được định hình bởi sự khác biệt về chủng tộc mà chúng ta thấy trên thế giới Sửa144 giâyand the narratives that help us to make sense of the disparities we see: và những câu chuyện giúp chúng ta hiểu được sự khác biệt mà chúng ta thấy:Sửa150 giây "Those people are criminal." "Những người đó là tội phạm." Sửa153 giây"Those people are violent." "Those people are to be feared." "Những người đó thật bạo lực." "Phải sợ hãi trước những người đó." Sửa160 giâyWhen my research team brought people into our lab and exposed them to faces, Khi nhóm nghiên cứu của tôi đưa mọi người vào phòng thí nghiệm của chúng tôi và cho họ tiếp xúc với khuôn mặt, Sửa165 giâywe found that exposure to black faces led them to see blurry images of guns with greater clarity and speed. chúng tôi nhận thấy rằng việc tiếp xúc với khuôn mặt đen khiến họ nhìn thấy hình ảnh mờ của súng với độ rõ nét và tốc độ cao hơn Sửa167 giâyBias cannot only control what we see but where we look. Sự thiên vị không thể chỉ kiểm soát những gì chúng ta nhìn thấy, mà còn là nơi chúng ta nhìn. Sửa169 giâyWe found that prompting people to think of violent crime can lead them to direct their eyes onto a black face and away from a white face. Chúng tôi nhận thấy rằng việc khiến mọi người nghĩ đến tội phạm bạo lực có thể khiến họ hướng mắt vào khuôn mặt đen chứ không phải khuôn mặt trắng. Sửa172 giâyPrompting police officers to think of capturing and shooting and arresting leads their eyes to settle on black faces, too. Việc nhắc nhở các nhân viên cảnh sát nghĩ đến việc bắt, bắn và bắt giữ khiến đôi mắt của họ cũng phải chăm chăm vào khuôn mặt đen. Sửa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Play Tắt Lyrics
HomeVideoHow racial bias work And How to disrupt it
BUỔI HỌC THỬ GIÁ CHỈ TỪ 250.000 ₫
-Lớp Luyện Dịch - Lớp Viết Ielts Essay Đăng ký ngay!