Weak pay growth prompts fresh productivity warning

vietanhsongngu.com - Weak pay growth prompts fresh productivity warning Tăng lương ít gợi nên lời cảnh báo về năng suất mới

Weak pay growth prompts fresh productivity warning

 

Weak pay growth prompts fresh productivity warning

Tăng lương ít gợi nên lời cảnh báo về năng suất mới

 

The typical pay rise for UK workers has been 2% for two years running, with almost half unsatisfied with their employer’s decision, according to a new report.

Theo một báo cáo mới, mức tăng lương trung bình của công nhân Anh quốc là 2% trong vòng 2 năm liên tiếp vừa qua, gần như một nửa số công nhân không hài lòng với quyết định của ông chủ của họ.

 

CIPD, the professional body for HR workers, warns employers that they must invest more in training and communicate better with workers about pay if they want to see gains in productivity. Its survey with YouGov of 2,255 workers found more than half, or 53%, received a pay rise in 2014, compared with 51% in 2013 while almost two-thirds are optimistic about getting another rise this year.

Học viện Nhân sự và Phát triển Anh Quốc (CIPD), cơ quan chuyên trách về vấn đề nhân sự , cảnh báo rằng những người sử dụng lao động phải đầu tư hơn vào đào tạo và giao tiếp tốt nhiều hơn với công nhân về vấn đề tiền lương nếu như họ muốn nhìn thấy lợi nhuận năng suất. Cuộc khảo sát của cơ quan này với YouGov với 2.255 công nhân cho thấy hơn một nửa, hoặc 53%, được tăng lương trong năm 2014, so với 51% trong năm 2013 trong khi gần hai phần ba cảm thấy lạc quan là sẽ được tăng lương trong năm nay.

 

The poll found 48% were not satisfied with their employer’s pay decision and more than three-quarters of staff had not been told what they must achieve to get a pay rise in 2015. Just a quarter agreed that their employer was giving them the training needed to increase their earnings in the future.

Cuộc thăm dò ý kiến này  cho thấy 48% không hài lòng về quyết định trả lương từ ông chủ của họ và hơn ba phần tư các nhân viên đã không được thông báo những gì họ phải đạt được để có được tăng lương trong năm 2015. Chỉ ¼ đồng ý rằng ông chủ của họ đã cho họ tham gia khóa đào tạo cần thiết để tăng thu nhập của họ trong tương lai.

 

The CIPD joins other labour market experts in warning that the UK has a long way to go in improving its weak record on productivity, a measure of output per worker, or hour worked.

CIPD cùng với các chuyên gia thị trường lao động khác cảnh báo rằng nước Anh còn cả một chặng đường dài phía trước để khắc phục các yếu kém liên quan đến năng suất lao động, chỉ số đo lương năng suất mỗi công nhân, hoặc mỗi giờ làm việc.
 

“This month, many employers will be spending a lot of money on increasing their employees’ pay as part of their annual pay reviews. But to get a return on this investment our research suggests that employees are more likely to be satisfied with the outcome if the organisation takes the time to explain the reasons behind it,” said Charles Cotton, performance and reward adviser at the CIPD.

Ông Charles Cotton cố vấn về khen thưởng và năng lực làm việc ở tại CIPD cho biết. "Tháng này, nhiều ông chủ sẽ chi tiêu rất nhiều tiền vào việc tăng lương nhân viên của họ như là một phần của việc đánh giá lương hàng năm của họ. Nhưng để có được một lợi nhuận từ khoản đầu tư này nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng nhân viên có thể sẽ hài lòng hơn với kết quả nếu ban tổ chức dành thời gian để giải thích lý do đằng sau việc tăng lương."

 

Source: www.theguardian.com

By vietanhsongngugroup

nhận xét: