Want to have 7-foot long arms and be able to lift 500 lbs? All you need is this bonkers robot:

vietanhsongngu.com -

Want to have 7-foot long arms and be able to lift 500 lbs? All you need is this bonkers robot:

Want to have 7-foot long arms and be able to lift 500 lbs? All you need is this bonkers robot:

Bạn muốn có cánh tay dài 7 feet và có thể nâng được 500 pound? Tất cả bạn cần là gã robot lập dị này:

 

You are looking the most insane robot on planet Earth. We’re calling it, right here, right now. It’s the Guardian GT from Sarcos Robotics and it looks like what would happen if Wall-E spends 18 hours a day at the gym.

Bạn đang tìm kiếm robot điên cuồng nhất trên hành tinh trái đất. Chúng tôi sắp sửa gọi nó, ngay đây thôi, ngay bây giờ. Đó là Guardian GT đến từ Sarcos Robotics và có vẻ như điều sẽ xảy ra nếu Wall-E dành 18 giờ một ngày tại phòng tập thể dục.

 

It’s incredibly dexterous arms are seven feet long. Seven feet long! Beyond being weirdly nimble for a hulking robot, each arm can lift 500 pounds.

Đó là cánh tay cực kỳ khéo léo có chiều dài bảy bộ.  Chiều dài bảy bộ đấy! Ngoài việc linh hoạt đến kỳ lạ, mỗi cánh tay của gã robot to lớn này có thể nâng 500 pound.

 

It’s teleoperated by this dude, who see the world through the robot’s stereo cameras.

Nó được điều khiển từ xa bởi anh chàng này, những người nhìn thấy thế giới thông qua các hệ thống camera stereo của gã robot này.

 

While the robot’s arms may be 200% longer than the operator’s, the machine actually maintains the right proportions of a human’s upper body.

Mặc dù hai cánh tay robot này có thể dài hơn 200% cánh tay người điều khiển, nhưng cỗ máy thực sự duy trì đúng tỷ lệ phần của cơ thể người.

 

The distance between those stereo cameras and the shoulder is the same ratio as you have in your own human body.

Khoảng cách giữa các hệ thống camera stereo và vai có tỷ lệ tương tự như tỷ lệ mà bạn sở hữu trong cơ thể con người.

 

Similarly, the distance between the shoulder and the elbow, the elbow and the wrist are all kinematically equivalent to the human being.

Tương tự, khoảng cách giữa vai và cùi chỏ, giữa cùi chỏ và cổ tay tương đương tất cả với con người về mặt động lực học.

 

And when he moves the arms in space, remotely, he is able to grab things in space, in the three-dimensional world and manipulate them just as if he was right there. So it’s very intuitive.

Và khi gã này di chuyển cánh tay trong không gian, từ xa, gã có thể nắm bắt mọi thứ trong không gian, trong thế giới ba chiều và vận dụng chúng và vận dụng chúng như thể gã ở ngay đó. Vì vậy, nó rất trực quan.

 

That kinematic equivalent concept enables a brand new operator with no training at all to be able to get into the machine and perform the same kinds of tasks.

Khái niệm động học tương đương đó cho phép một nhà điều hành mới hoàn toàn được đào tạo có thể sử dụng được cỗ máy này và thực hiện một số loại công việc tương tự.

 

Robots aren’t exactly celebrated for their ability to feel but what makes this machine so intuitive, is the way it communicates nonverbally with the operator.

Khả năng cảm nhận của gã Robot này không được tổ chức một cách chính xác nhưng điều khiến cho máy tính này trở nên trực quan, là cách giao tiếp không lời với người điều khiển.

 

- So as you apply more pressure, you can feel more resistance in your hands and you can feel the amount of resistance or pushback that you are getting from the object that you’re gripping.

- Khi bạn áp dụng nhiều áp lực hơn, bạn có thể cảm thấy sức kháng trong tay bạn nhiều hơn và bạn có thể cảm thấy mức độ sức kháng hoặc phản hồi mà bạn nhận được từ vật mà bạn đang nắm.

 

So that helps you not only pick up a big piece of steel but also you can pick up an egg without crushing it.

Vì vậy, nó giúp bạn không chỉ nâng được một miếng thép lớn mà còn có thể lấy một quả trứng mà chẳng sợ nghiền nát nó.

But why on Earth what you want to turn yourself into an enormous cyborg?

Nhưng lý do quái quỉ gì mà bạn muốn biến mình thành một kẻ nửa người nửa máy khổng lồ?

 

Because if robots are good at one thing, it’s brute force.

Bởi vì nếu robot tốt ở một thứ nào đó, thì đó là một sức mạnh tồi tệ.

 

On a construction site, the Guardian GT might lift and join pipes like this.

Trên một công trường xây dựng, gã Guardian GT này có thể nâng và nối các đường ống như thế này.

 

That’s something that would require five or six human beings and probably an overhead crane, to facilitate that type of mating of those two objects.

Đó là cái gì đó sẽ đòi hỏi năm hoặc sáu con người và có thể là một cần cẩu trên cao, để tạo điều kiện cho gắn hai vật nào đó.

 

And we’re able to do it with one human being and the robot. Which sounds like well, putting people out of work. This is the nature of automation. It always has and always will replace a worker in one way or another.

Và chúng ta có thể làm điều đó vớimột con người và robot. Nghe có vẻ hay, khiến mọi người không cần phải làm việc. Đây là bản chất của tự động hóa. Nó luôn luôn có và luôn luôn sẽ thay thế những người công nhân theo cách này hay cách khác.

 

But it also makes work a whole lot safer and potentially shifts those workers to more creative and less repetitive jobs.

Nhưng nó cũng khiến cho công việc trở nên an toàn hơn rất nhiều và có khả năng chuyển những nhân viên sang những công việc sáng tạo hơn và ít lặp đi lặp lại hơn.

 

That and the construction industry in America is facing a serious labor shortage anyway.

Điều đó và ngành xây dựng ở Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng.

 

But what makes the Guardian GT different from say, a robot that builds cars is its lack of autonomy. And human is always in command.- While I think that we will see increasing amounts of autonomy and AI.

Tuy nhiên, điều khiến cho Guardian GT khác hẳn, có thể nói rằng, một con robot chế tạo ô tô thiếu quyền tự chủ.Và con người luôn luôn chỉ huy. – Trong khi đó tôi nghĩ rằng chúng ta đang thấy được quyền tự chủ và Trí tuệ nhân tạo (AI) tăng lên không ngừng.

 

I think the real role in work generally, is for us to find as humans, how to maximize the utility of robots, allow them to do what they’re really good at,  while still relying on what humans are best at which is wisdom and judgment.

Tôi nghĩ rằng vai trò thực sự trong công việc nói chung, là để cho chúng ta cảm nhận với tư cách là những con người, làm thế nào để tối đa hoá tiện ích của robot, cho phép chúng làm những gì chúng thực sự giỏi, trong khi vẫn dựa vào thứ mà con người tốt nhất đó là sự khôn ngoan và phán đoán.

 –And bonus, the robot makes you the coolest / most featured person at the office. “Yeah, I’ll fill out your TPS report, right there.”

-Và thêm nữa, robot  khiến cho bạn trở thành người tuyệt nhất / nổi bật nhất tại văn phòng. "Vâng, tôi sẽ điền vào bản báo cáo Quy trình kiểm tra của bạn, ngay ở đó."

 

nhận xét: