Vài nghiên cứu cho thấy các đại dương đối diện với những nguy cơ nghiêm trọng

vietanhsongngu.com - Các đại dương trên thế giới đang bị suy yếu, và ngày càng yếu hơn. Hai nghiên cứu mới cho thấy sự nóng lên của bầu khí quyển trái đất đang lấy đi khí ô xy từ nước của các đại dương và gây hại các rặng san hô. The world’s oceans are sick, and getting sicker every day. Two new studies show the warming of Earth’s atmosphere is removing oxygen from ocean waters and harming coral reefs.

Vài nghiên cứu cho thấy các đại dương đối diện với những nguy cơ nghiêm trọng

Vài nghiên cứu cho thấy các đại dương đối diện với những nguy cơ nghiêm trọng

Several Studies Show Oceans Face Serious Threats

 

Các đại dương trên thế giới đang bị suy yếu, và ngày càng yếu hơn. Hai nghiên cứu mới cho thấy sự nóng lên của bầu khí quyển trái đất đang lấy đi khí ô xy từ nước của các đại dương và gây hại các rặng san hô.

The world’s oceans are sick, and getting sicker every day. Two new studies show the warming of Earth’s atmosphere is removing oxygen from ocean waters and harming coral reefs.

 

Khí ô xy là thiết yếu cho tất cả các sinh vật sống trong các đại dương, ngoại trừ một vài sinh vật cực nhỏ. Và các nhà nghiên cứu cho biết hàm lượng khí ô xy đang giảm đến mức đủ để đe dọa tất cả sinh vật phụ thuộc vào khí này sống trong đại dương.

Oxygen is necessary for all life in the oceans, except for a few extremely small organisms. And researchers said oxygen levels are low enough to threaten all the ocean life that depends on it.

 

Denise Breitburg là một nhà khoa học đại dương tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Smithsonian. Bà cũng là thành viên của Mạng lưới Khí ô xy Đại dương Toàn cầu, một nhóm các nhà khoa học được tổ chức bởi Liên hợp quốc để nghiên cứu vấn đề này.

Denise Breitburg is an ocean scientist at the Smithsonian Environmental Research Center. She is also a member of the Global Ocean Oxygen Network, a team of scientists organized by the United Nations to study the issue.

 

Breitburg đã nói với hãng thông tấn AP, “nếu bạn không thể thở, không gì còn lại đáng quan tâm. Điều này mô tả khá đầy đủ về vấn đề.”

Breitburg told the Associated Press, “If you can’t breathe, nothing else matters. That pretty much describes it.”

 

Tạp chí Khoa học đã công bố hai nghiên cứu. Nghiên cứu thứ nhất mô tả việc gia tăng mức độ giảm nồng độ ô xy phức tạp hơn các chuyên gia đã đánh giá như thế nào.

The journal Science published the two studies. The first describes how the growing problem of falling oxygen levels is more complex than experts had thought.

 

Nghiên cứu thứ hai chỉ ra rằng sự gia tăng nhiệt độ đại dương đang làm tăng mạnh vấn đề tẩy trắng các rặng san hô.

The second study shows that rising ocean temperatures are greatly increasing coral reef bleaching events.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/oceans-face-serious-threats/4235309.html

 

nhận xét: