TRẠNG TỪ HỘI TỤ (FOCUSING ADVERBS) ‘ONLY’ TRONG TIẾNG ANH

vietanhsongngu.com -

TRẠNG TỪ HỘI TỤ (FOCUSING ADVERBS) ‘ONLY’ TRONG TIẾNG ANH

TRẠNG TỪ HỘI TỤ (FOCUSING ADVERBS) ‘ONLY’ TRONG TIẾNG ANH

ONLY: TRẠNG TỪ HỘI TỤ

Theo Michael Swan (tr.372) trong ‘Practical English Usage’ (2009) thì ‘only’ có thể được dùng như là một trạng từ hội tụ. ‘Only’ có thể bổ nghĩa các thành phần khác nhau của một câu.

1. BỔ NGHĨA CHỦ NGỮ

‘Only’ thường đứng trước một chủ ngữ mà nó bổ nghĩa.

- Only you could do a thing like that.
- Only my mother really understands me.

2. BỔ NGHĨA CÁC THÀNH PHẦN KHÁC TRONG CÂU

Khi ‘only’ bổ nghĩa các thành phần khác trong câu, nó đứng vị trí giữa chủ ngữ và động từ.

- She only reads biographies.
- The bus only runs on Tuesday.

3. CÂU MƠ HỒ (CÓ NHIỀU NGHĨA) VỚI TRẠNG TỪ HỘI TỤ

Đôi khi câu có trạng từ hội tụ ‘only’ có thể gây mơ hồ (ambiguous) vì chúng có thể hiểu hơn một nghĩa’ như ví dụ:

- I only kissed your sister last night.

Nghĩa của câu có thể hiểu ‘only kissed’ (chỉ hôn thôi chứ không có gì khác), ‘only your sister’ (chỉ em gái bạn thôi chứ không ai khác), ‘only last night’ (chỉ tối hôm qua thôi chứ không phải tối khác.)

Trong văn nói (in speech), nghĩa thường rõ hơn vì người nói nhấn mạnh một bộ phận của câu mà trạng từ hội tụ ‘only’ bổ nghĩa.

Trong văn viết trang trọng (in formal writing), có thể đặt trạng từ hội tụ ‘only’ trước động từ, trước tân ngữ hay trạng ngữ/từ mà nó bổ nghĩa. So sánh:

- They only play poker on Saturday nights. (có thể gây mơ hồ)
- They play only poker on Saturday nights.
- They play poker only on Saturday nights.

4. GỢI Ý CÁCH DÙNG ‘ONLY’ CỦA NHÀ NGỮ PHÁP

Michael Swan cũng gợi ý một cách nói/viết để chỉ nghĩa chính xác hơn là dùng ‘only’ với mệnh đề quan hệ.

- Your sister was the only girl I kissed last night.
- Last night was the only time I kissed your sister.

- Poker is the only game (that) they play on Saturday nights.
- Saturday nights are the only time (that) they play poker.

#nguyenphuoc vinhco

Nguyễn Phước Vĩnh Cố

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/226395221568180/permalink/255407842000251/

nhận xét: