Tiền điện tử năm 2019: Những điều mong đợi

vietanhsongngu.com -

Tiền điện tử năm 2019: Những điều mong đợi


Tiền điện tử năm 2019: Những điều mong đợi

Cryptocurrency in 2019: Things to Expect

 

Tiền điện tử tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với ảnh hưởng của chúng trong những năm qua. Trong tất cả sự bất ổn và không thể đoán trước về hiệu suất, giao dịch, kiện tụng, quy định và thuế, các công ty khai thác và nhà đầu tư đã dũng cảm đánh cược và khám phá những gì các loại tiền điện tử này cung cấp.

Cryptocurrencies continue to surprise us with their behavior through the years. Amidst all the instability and unpredictability in terms of performance, trading, litigation, regulation, and taxation, miners and investors brave the odds and explore what these cryptocurrencies have to offer.

 

Những người bi quan và lạc quan cũng có nhiều điều để nói về tương lai của các loại tiền điện tử như bitcoin. Chẳng hạn bitcoin được cho là sắp kết thúc vì giá bitcoin giảm liên tục sau khi đạt đến đỉnh. Nhưng nó có khả năng tập trung vào các xu hướng quan sát được để có ý tưởng về những gì sẽ xảy ra khi có liên quan đến các loại tiền điện tử này. Dưới đây là một số trong các loại tiền điện tử.

Pessimists and optimists alike have much to say about the future of cryptocurrencies like bitcoin – such as bitcoin’s supposed nearing end because of the consistent drop in bitcoin price after reaching its peak. But it’s more viable to focus on observable trends in order to have an idea on what to expect as far as these cryptocurrencies are concerned. Here are some of them.

 

Thị trường

The Market

 

Từ bong bóng được lượn quanh trong thế giới tài chính, và nếu bạn không biết nó có nghĩa gì, thì đó đơn giản chỉ là chu kỳ được tạo ra bởi sự leo thang nhanh chóng của giá tài sản theo sau sự suy giảm. Bong bóng xì hơi khi các nhà đầu tư ngừng mua ở mức giá cao và xảy ra việc bán tháo lớn.

The word “bubble” is thrown around in the finance world, and if you’re wondering what it means, it is simply the cycle created by the fast escalation of asset prices followed by a contraction. The bubble deflates when investors cease to buy at elevated prices and massive sell-offs occur.

 

Đối với bitcoin, vâng, nó chính là một bong bóng, và nó thực sự đã xuất hiện. Thị trường dự kiến ​​sẽ bình ổn lại một chút sau khi bong bóng Crypto và giao dịch tiền điện tử sẽ vẫn có lãi.

As for bitcoin, yes it is a bubble, and it indeed popped. The market is expected to calm down a bit after the  Crypto bubble and cryptocurrency trading will remain profitable.

 

 

Tiền điện tử như  khoản thanh toán

Cryptocurrency as Payment

 

Các nhà bán lẻ đang bắt đầu chấp nhận tiền điện tử dưới dạng thanh toán. Tại thời điểm này, bao gồm tiền điện tử trong danh sách các phương thức thanh toán có khả năng tăng thu nhập, giống như cách các cơ sở chấp nhận thẻ tín dụng có phạm vi tiếp cận rộng hơn so với những người không sử dụng.

Retailers are starting to accept cryptocurrency as payment. At this point in time, including cryptocurrency in the list of payment methods can potentially boost income, in the same way that establishments that accept credit cards do have a wider reach than those who do not.

 

Bây giờ bạn có thể đặt chuyến bay, mua hàng gia dụng, nhận tên miền web, mua sản phẩm máy tính và nhiều hơn nữa với bitcoin.

Now you can book flights, purchase household goods, get web domains, buy computer products, and so much more with bitcoin.

 

Kể từ tháng 12 năm 2018, nhiều dịch vụ du lịch, dịch vụ về web, thực phẩm và hàng hóa nói chung đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng bitcoin. Ví dụ, những người có tài khoản Microsoft có tùy chọn Bitcoin Redeem khi thanh toán và có thể thêm tới 100 đô la mỗi lần thông qua Bitpay.

As of December 2018, more travel services, web services, food, and general merchandise have started to accept bitcoin payments. Those with a Microsoft account, for example, have the “Redeem Bitcoin” option upon checkout and can add up to $100 at a time via Bitpay.

 

An ninh mạng

Cybersecurity

 

Trong những năm gần đây, các nhà giao dịch và chủ sở hữu tiền điện tử đã nhìn thấy các mối đe dọa bảo mật như lừa đảo và khai thác phần mềm độc hại. Tiền điện tử, theo lý thuyết, là an toàn; tuy nhiên, chúng tôi liệu trước rằng các sàn giao dịch và nền tảng tiền điện tử mới sẽ mang lại những mối đe dọa cũng như những thách thức mới cho vấn đề an ninh mạng mới.

In the recent years, crypto traders and holders have seen security threats such as phishing and mining malware. Cryptocurrencies, in theory, are secure; however, we expect that new crypto exchanges and platforms will bring about new cybersecurity threats and challenges.

 

Blockchain

Blockchain

 

Ngành công nghiệp blockchain luôn được liên kết với tiền điện tử và vào năm 2019. Tiền điện tử được kỳ vọng sẽ hoạt động mà trên hình ảnh của nó như là một ngành công nghiệp mang lại nhiều thứ hơn. Nếu ngành công nghiệp muốn hoạt động ở quy mô lớn hơn, cần phải thông báo rằng công nghệ blockchain có rất nhiều ứng dụng không liên quan đến tiền điện tử.

The blockchain industry has always been associated with cryptocurrency, and in 2019, it is expected to work on its image as an industry that has a lot more to offer. If the industry wants to operate on a larger scale, it needs to be communicated that the blockchain technology has a lot of uses that are unrelated to cryptocurrency.

 

Thuế và quy định

Taxation and Regulation

 

Năm 2019 được coi là năm của quy định tiền điện tử trở nên phổ biến, chính thức và quốc tế hơn. Trong tin tức về tiền điện tử năm nay, Malta đã trở thành quốc gia đầu tiên có khung pháp lý rõ ràng về tiền điện tử.

2019 is set to be the year of more widespread, formal, and international crypto regulation. In cryptocurrency news this year, Malta became the first country to have a clear regulatory framework for cryptocurrencies.

 

Các quốc gia như Nga và Ấn Độ cũng đã bắt đầu soạn thảo luật pháp quốc gia về tiền điện tử; và chúng tôi hy vọng các quốc gia khác sẽ làm theo – tạo điều kiện cho tiền điện tử trở nên hợp pháp hơn. Ngăn chặn rửa tiền, lừa đảo và tài trợ khủng bố là động lực chính trong việc đưa các quy định này vào vị trí. Nếu tiền điện tử được kiểm soát an toàn, ngày càng nhiều người sẽ tự tin sử dụng và chấp nhận chúng.

Countries such as Russia and India have also begun to draft national legislation for cryptocurrencies; and we expect other countries to follow suit – giving way for cryptocurrency to become more legitimate. Preventing money laundering, fraud, and terrorist funding is a prime motivation in putting these regulations in place. If cryptocurrencies are safely policed, more and more people will be confident to use and adopt them.

 

Source: https://www.hoganinjury.com/cryptocurrency-in-2019-things-to-expect/

nhận xét: