HomeBlog tiếng AnhForum chia sẻ kỹ năng dịchTHUẬT NGỮ Y KHOA: ĐỘNG TỪ ‘PRESENT’ & DANH TỪ ‘PRESENTATION’