HomeBlog tiếng AnhForum chia sẻ kỹ năng dịchTHUẬT NGỮ Y KHOA & KỸ THUẬT ‘TÁI DIỄN ĐẠT’ (REFORMULATION) TRONG PHIÊN DỊCH ĐỒNG THỜI (SIMULTANEOUS INTERPRETING)