HomeBlog tiếng AnhForum chia sẻ kỹ năng dịchTHỬ BÀN VỀ CÁCH DỊCH THUẬT NGỮ ‘POLITICALLY CORRECT’ & ‘POLITICAL CORRECTNESS’