This is a lionfish. It’s beautiful but

vietanhsongngu.com -

This is a lionfish. It’s beautiful but

This is a lionfish. It’s beautiful but…it’s invading Atlantic coasts in huge numbers.

Đây là một con cá Sư tử. Nó thật xinh  đẹp nhưng ... nó đang xâm chiếm bờ biển Đại Tây Dương với số lượng lớn.

 

Lionfish are native to Indo-Pacific. In 1985, one was spotted off South Florida. By 2003, they had spread as far as New York and Bermuda.

Cá Sư tử có nguồn gốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Năm 1985, một con cá sư tử được phát hiện ở Nam Florida. Đến năm 2003, chúng đã sinh sôi rộng rãi đến New York và Bermuda.

 

Today, they’re established along the Southeast US coast, the Caribbean and…parts of the Gulf of Mexico.

Ngày nay, chúng sống dọc theo bờ biển Đông Nam Hoa Kỳ, vùng Caribbean và ... những nơi khác thuộc Vịnh Mexico.

 

“Lionfish are very popular in aquariums. Some pet owners probably unknowingly released their pets. But they don’t belong here. They have the capacity to do a lot of damage to our native marine life by their glutinous predation. When they feed, they eat much more than they need. Their stomachs can expand up to 30 times their normal size.”

"Cá Sư tử rất phổ biến ở các hồ nuôi cá. Một số chủ nuôi cá kiểng có thể vô tình thả con vật cưng của họ ra. Nhưng chúng không hề thuộc về nơi đây. Chúng có khả năng gây ra rất nhiều thiệt hại cho sự sống vùng biển của chúng ta bằng lối sống ăn thịt của chúng. Khi ăn, chúng ăn nhiều hơn mức cần thiết. Dạ dày của chúng có thể mở rộng lên đến 30 lần kích thước bình thường của chúng. "

 

Lionfish have no natural predators in the Atlantic and breed very quickly. “Lionfish reproduce as often as every one to two days. So we’re talking about millions of eggs every year from a single female lionfish.”

Ở miền Đãi Tây Dương, loài cá Sư tử không có kẻ săn mồi nào trong tự nhiên cả và sinh sản rất nhanh. "Cá Sư tử sinh sản thường xuyên từ 1-2 lần một ngày. Vậy nên, chúng tôi đang nói tới hàng triệu quả trứng mỗi năm từ một con cá sư tử cái duy nhất. "

 

In some areas, there are now over 400 lionfish per hectare. They eat over 50 native species, some already endangered. “Facing this invasion, we really need to go out and remove lionfish from our waters. And really that involves divers and snorkellers going out targeting lionfish removing them from areas that we can access and creating a market to provide an incentive for removals.”

Ở một số vùng, hiện nay có hơn 400 con cá Sư tử trên mỗi ha. Chúng ăn hơn 50 loài sinh vật bản địa, một số đã nằm trong tình trạng nguy cấp. "Đối mặt với cuộc xâm chiếm này, chúng tôi thực sự cần phải đi ra ngoài và loại bỏ loài cá Sư tử từ ở vùng biển của chúng tôi. Và việc đó thực sự có liên quan đến các thợ lặn và những người thợ lặn mang theo ống thở đang nhắm mục tiêu tới loài cá Sư tử này để loại bỏ chúng khỏi các khu vực mà chúng ta có thể tiếp cận và tạo ra một thị trường nhằm khích lệ cho việc loại bỏ này. "

 

Restaurants and supermarkets are trying to create an appetite for lionfish. “It’s a soft fish. You could try it. You could tempura try it. You could blacken it. We’ve always said that we are trying to eradicate lionfish one bite at a time.”

Các nhà hàng và siêu thị đang cố gắng tạo ra những món ăn ngon từ loài cá Sư tử này. "Đó là một loài cá thịt mềm. Bạn có thể thử nó. Bạn có thể chế biến nó thành món ăn Nhật Tempura. Bạn có thể nướng con cá này. Chúng tôi luôn luôn nói rằng chúng tôi đang cố gắng tiêu diệt loài cá Sư tử sau mỗi lần thưởng thức món cá này. "

nhận xét: