THE BUM …

vietanhsongngu.com - Một gã ăn mày tiến gần một quý ông ăn mặt sang trọng trên đường phố. “Này, ông bạn quý, ông có thể cho hai đô- la được không?”

THE BUM …

THE BUM …

KẺ ĂN MÀY …

 

A bum approaches a well- dressed gentleman on the street. "Hey, Buddy, can you spare two dollars?"

Một gã  ăn mày tiến gần một quý ông  ăn mặt sang trọng trên đường phố. “Này, ông bạn quý, ông có thể cho hai  đô- la  được không?”

The well-dressed gentleman responds, "You are not going to spend in on liquor are you?"

Người đàn ông  ăn mặc sang trọng trả lời:” Ông sẽ không tiêu tiền vào rượu chè, phải không?”

"No, sir, I don't drink," retorts the bum.

“Không, thưa ngài, tôi không uống rượu,” gã ăn mày cãi lại.

"You are not going to throw it away in some crap game, are you?" asks the gentleman.

“Ông sẽ không quẳng nó vào những ván chơi tào lao, phải không?” người đàn ông thượng lưu hỏi.

"No way, I don't gamble," answers the bum.

“ Không theo lối đó. Tôi không chơi bài,” gã ăn mày trả lời.

"You wouldn't waste the money at a golf course for greens fees, would you?" asks the man.

“Ông sẽ không tiêu hoang tiền vào những khoảng phí hõm của một cuộc gôn, phải không?” người  đàn ông hỏi.

"Never," says the bum, "I don't play golf."

“Không bao giờ,” tên  ăn mày nói, “tôi không chơi gôn.”

The man asks the bum if he would like to come home with him for a home cooked meal. The bum accepts eagerly. While they are heading for the man's house, the bum's curiosity gets the better of him.

Người  đàn ông hỏi gã  ăn mày có muốn vềnhà với ông ta  ăn cơm nhà không. Gã  ăn mày hăm hở  đồng ý. Trong khi họ  đang  đi hướng về nhà người  đàn ông, gã  ăn mày không thắng  được tính tò mò.

"Isn't your wife going to be angry when she sees a guy like me at your table?"

“Vợ ông sẽ không nổi giận khi bà ấy thấy một gã như tôi tại bàn ăn của ông à?”

"Probably," says the man, "but it will be worth it. I want her to see what happens to a guy who doesn't drink, gamble or play golf."

“Chắc là có,” người  đàn ông nói, “nhưng sẽ  đáng như thế. Tôi muốn cô ấy thấy điều gì xảy ra cho một gã không nhậu nhẹt, cờ bạc hoặc chơi gôn.”

 

Shared from Langmaster English Center by 30 Phút tiếng Anh mỗi ngày

nhận xét: