Tại sao thất bại không phải luôn luôn là một điều tệ hại

vietanhsongngu.com - Ngày nay, người ta thường cho rằng chúng ta ngày càng muốn tránh rủi ro hơn, thận trọng hơn, cẩn thận hơn để không thất bại. Điều này đặc biệt được thể hiện rõ nét ở cả nơi làm việc và trong lĩnh vực giáo dục, nơi nhấn mạnh đến việc đạt được kết quả tốt hơn là việc học tập và trở nên thông thái hơn.

Tại sao thất bại không phải luôn luôn là một điều tệ hại

Tại sao thất bại không phải luôn luôn là một điều tệ hại
Why failure isn't always a bad thing


Ngày nay, người ta thường cho rằng chúng ta ngày càng muốn tránh rủi ro hơn, thận trọng hơn, cẩn thận hơn để không thất bại. Điều này đặc biệt được thể hiện rõ nét ở cả nơi làm việc và trong lĩnh vực giáo dục, nơi nhấn mạnh đến việc đạt được kết quả tốt hơn là việc học tập và trở nên thông thái hơn.

It’s often said we’re more risk-averse nowadays, more cautious, more careful not to fail. This is especially noticeable in both the workplace and in education, where the emphasis is on achieving good results, rather than on learning and becoming wiser.

 

Thực ra, thái độ này phổ biến đến mức nhiều người trong chúng ta đã sợ gặp phải thất bại. Liệu đây có phải là một hành vi lành mạnh hay không? Nghiên cứu trong cả kinh doanh và giáo dục đều cho thấy là không.
In fact, this attitude is so pervasive that many of us have become frightened of ever failing. Is this a healthy attitude? Research in both business and education suggests not.


Trong 1 nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Bilkent ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đại học Ghent ở Bỉ, Aikaterini Michou và các đồng nghiệp đã phỏng vấn hơn 1.000 sinh viên trường trung học và cao đẳng về động lực học tập và các chiến lược học tập mà họ đã sử dụng.

In a study carried out at Bilkent University in Turkey and Ghent University in Belgium, Aikaterini Michou and colleagues questioned more than 1,000 high school and university students about their motivation to learn and the learning strategies they used.

 

Những sinh viên sợ thất bại thì thận trọng hơn, có nhiều khả năng đặt ra các mục tiêu cho phép họ cảm thấy tốt hơn về bản thân, hơn là theo đuổi các mối quan tâm mới hoặc tăng cường sự phát triển cá nhân. Họ cũng ít có khả năng sử dụng các chiến lược học tập hiệu quả nhất.
The students who were afraid to fail were more cautious, more likely to set goals that allowed them to feel better about themselves, rather than to pursue new interests or enhance personal development. They were also less likely to use the most effective learning strategies.


Joachim Brunstein và Peter Gollwitzer tại các trường đại học Erlangen và Konstanz ở Đức đã tiến hành một thí nghiệm ở đó họ nói với một nhóm người vị thành niên rằnghọ đã thất bại trong bài kiểm tra đầu trong 2 bài kiểm tra (không phân biệt điểm kiểm tra thực tế).

Joachim Brunstein and Peter Gollwitzer at the Universities of Erlangen and Konstanz in Germany conducted an experiment where they told a group of young adults they’d failed on the first of two tasks (irrespective of actual test scores).

 

Những người được cho biết bài kiểm tra đầu là một thử nghiệm về năng lực và triễn vọng trong nghề nghiệp mà họ lựa chọn - hoặc là y khoa hoặc khoa học máy tính - có nhiều khả năng làm tốt hơn bài kiểm tra thứ 2 hơn là những người được cho biết bài kiểm tra ban đầu là không liên quan đến nghề nghiệp tương lai của họ.

Those who’d been told the task was a test of their competence and promise in their chosen field – either medicine or computer science – were more likely to do better on the second task than were those who were told the initial task was irrelevant to their future career.

 

Dường như khi một cá nhân thất bại trong một lĩnh vực quan trọng đối với họ, thất bại đó có thể trở thành động lực thúc đẩy hơn là một lực cản.

It seems that when an individual fails in an area that’s important to them, that failure can become a motivator, rather than a deterrent.

 

Source: http://www.telegraph.co.uk/health-fitness/mind/failure-isnt-always-bad-thing/

nhận xét: