Syrian Children's Art on Display in Shanghai Shows Impact of War

vietanhsongngu.com - Một tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Trung Quốc đã mở một cuộc triển lãm ở Thượng Hải trong tuần này về những bức tranh của trẻ em Syria vẽ nên nhằm để nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng di cư ở quốc gia này.

Syrian Children's Art on Display in Shanghai Shows Impact of War

Syrian Children's Art on Display in Shanghai Shows Impact of War

Trưng bày nghệ thuật của trẻ em Syria tại triển lãm ở Thượng Hải thể hiện tác động của chiến tranh

 

A non-governmental organization (NGO) in China opened an exhibition in Shanghai this week of paintings by Syrian children to raise awareness about the migrant crisis in the country.

Một tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Trung Quốc đã mở một cuộc triển lãm ở Thượng Hải trong tuần này về những bức tranh  của trẻ em Syria vẽ nên nhằm để nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng di cư ở quốc gia này.

 

The Chinese Initiative on International Law, an independent NGO, obtained the paintings when its founder Liu Yiqiang and his team researched Syrian refugees in Greece and Turkey.

Những nhà khởi xướng của Trung Quốc về Luật Quốc tế, một tổ chức độc lập NGO, thu được những bức tranh khi người sáng lập Liu Yiqiang cùng nhóm của mình tìm hiêủ về những người tị nạn Syria ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Migration flows are not new, but a wave of more than 1 million migrants last year prompted bitter divisions among European countries over how to share responsibility for them.

Những dòng di cư không phải là mới, nhưng vào năm ngoái, một làn sóng của hơn 1 triệu người di đã gợi nên nỗi chia cắt chua xót giữa các nước châu Âu đó đối với việc làm thế nào để chia sẻ trách nhiệm cùng họ.

 

After a request from a refugee center, Liu's team brought 50 paintings by Syrian children back to China and put 30 of them on display in Shanghai on Monday.

Sau một lời đề nghị từ một trung tâm tị nạn, đội Liu đã mang 50 bức tranh của trẻ em Syria trở lại Trung Quốc và đưa 30 bức tranh trong số chúng ra trưng bày ở Thượng Hải vào hôm thứ Hai.

 

Liu said there will be a charity auction for the paintings in October. Funds raised from the auction will be donated to a special project which aims to educate young people in doing charitable work.

Liu cho biết trong tháng Mười sẽ có một cuộc đấu giá từ thiện cho những bức tranh này. Vốn huy động từ việc bán đấu giá sẽ được quyên góp cho một dự án đặc biệt nhằm mục đích giáo dục giới trẻ trong việc thực hiện công việc từ thiện.

source: http://in.reuters.com/article/mideast-crisis-syria-china-idINKCN11Q2H5

by vietanhsongngugroup

nhận xét: