Rừng mưa nhiệt đới Amazon.

vietanhsongngu.com - Rừng mưa nhiệt đới Amazon, hay rừng rậm Amazon, nằm ở Nam Mỹ, trong vùng lưu vực sông Amazon. Khu rừng trải rộng khắp nhiều quốc gia nhưng phần lớn diện tích thuộc Brazil và Peru. The Amazon Rainforest, also known as the Amazon Jungle, is located in South America in an area known as the Amazon River basin. While the forest covers several countries, the largest percentage can be found in Brazil and Peru.

Rừng mưa nhiệt đới Amazon.

Rừng mưa nhiệt đới Amazon.

Amazon Rainforest

 

Rừng mưa nhiệt đới Amazon, hay rừng rậm Amazon, nằm ở Nam Mỹ, trong vùng lưu vực sông Amazon. Khu rừng trải rộng khắp nhiều quốc gia nhưng phần lớn diện tích thuộc Brazil và Peru.

The Amazon Rainforest, also known as the Amazon Jungle, is located in South America in an area known as the Amazon River basin. While the forest covers several countries, the largest percentage can be found in Brazil and Peru.

 

Những phần diện tích nhỏ hơn còn lại thuộc các nước khác như Venezuela, Colombia, French Guiana, Ecuador, Bolivia, Guyana, và Suriname. Đây là rừng rậm nhiệt đới lớn nhất trên thế giới và chiếm cỡ một nửa diện tích loại rừng này trên trái đất. Amazon cũng là con sông lớn nhất thế giới về hệ thống thoát nước và xả.

Smaller portions exist in countries like Venezuela, Colombia, French Guiana, Ecuador, Bolivia, Guyana, and Suriname. The Amazon Rainforest is the largest rainforest in the world and makes up about half of the planet’s rainforest space. It is also home to the greatest river in terms of drainage and discharge.

 

Theo các nhà khoa học, rừng rậm Amazon xuất hiện hàng triệu năm trước khi sông Amazon chuyển hướng chảy từ tây sang đông. Nó có thể được hình thành trong thời kì Eocena khi có sự sụt giảm nhiệt độ vùng nhiệt đới.

According to scientists, the Amazon Jungle has created millions of years ago when the Amazon River changed direction from west to east. It most likely formed during the Eocena period following a drop in tropical temperatures.

 

Rừng mưa nhiệt đới Amazon là một trong những hệ sinh thái lớn nhất thế giới, gồm rất nhiều loài động vật trên thế giới.

The Amazon Rainforest is also one of the world’s largest ecosystems, containing one of the most diverse arrays of species on Earth.

 

Rất nhiều các cơ quan y học và dược học đã chọn đây là đối tượng thực hiện các dự án nghiên cứu và thu được nhiều kiến thức mới về thực vật cũng như thực hiện thử nghiệm với nhiều thuốc mới.

Many medical and pharmaceutical agencies run research projects in the jungle, gaining plant knowledge and experimenting with new drugs.

Sự suy giảm hiện thời của Amazon

Modern Decline of the Amazon

 

Trong thời hiện đại, nhiều thứ đang đe doạ sinh kế của rừng.

In modern day, many things are threatening the livelihood of the forest.

 

Trước hết trong số đó là nạn phá rừng đang diễn ra để dọn đất lập nông trại và chăn nuôi. Nhiều động vật đang bị đẩy ra khỏi nơi trú ẩn của chúng, khi có hơn 100.000 km vuông đã bị phá hủy trong khoảng từ 1990 đến 2000.

Foremost among them is the deforestation that is taking place to clear land for farming and raising livestock. Many animals are being pushed out of their homes, as over 100,000 square kilometers were destroyed between 1990 and 2000 alone.

 

Trước năm 1960, việc tiếp cận với khu vực bên trong của Amazon bị hạn chế, nhưng do những tập tục canh tác trong những năm sau đó, đã có rất nhiều thiệt hại cho rừng.

Before 1960, access to Amazon interior was restricted, but due to farming practices in the later years, there has been a lot of damage to the Forests.

 

Các nhà khoa học không chỉ lo lắng về khả năng mất đa dạng sinh học, mà còn về lượng carbon chứa trong các nhà máy đang được giải phóng thông qua việc phá hủy rừng. Lượng khí có thể được giải phóng có thể ảnh hưởng xấu đến sự nóng lên toàn cầu.

Scientists are not only upset about the potential loss of biodiversity but also about the amount of carbon contained within the plants that is being released through the destruction of the forest. The amount of gas that could be released could adversely affect global warming.

 

Source: http://famouswonders.com/amazon-rainforest/

nhận xét: