Run little crab, run!

vietanhsongngu.com -

Run little crab, run!

Run little crab, run!

Chạy đi chú cua nhỏ, chạy đi!

 

These crabs seem to be afraid of the water and for good reason. The moray eel. The chain moray is a specialist crab hunter.

Những chú cua này dường như sợ nước và vì lý do chính đáng. Loài cá lich biển. các Họ cá lịch biển là một loài chuyên săn cua.

 

Its blunt teeth can easily grip and crush a crab’s shell. It’s the crabs’ deadliest enemies. But the crabs’ feeding grounds are still a long way off. They must press on.

Hàm răng cùn của nó có thể dễ dàng nắm và nghiền nát vỏ cua. Nó là kẻ thù nguy hiểm nhất của cua. Nhưng những bãi kiếm ăn của cua vẫn còn một chặng đường dài. Chúng phải dấn thân vào.

 

But their enemy has other ideas. Crossing the land… to reset to the ambush. To feed, the crabs must keep going. But nowhere is safe.

Nhưng kẻ thù của chúng lại nảy sinh những kế hoạch khác. Băng qua đất liền ... để tiến hành phục kích. Để kiếm ăn, những con cua phải tiếp tục. Nhưng chẳng nơi nào là an toàn.

 

An octopus – also a crab killer. The crabs make a dash for it. Made it!

Bạch tuộc - cũng là một kẻ giết cua. Các chú cua vẫn xông tới. Làm được rồi đấy! Mạo hiểm mạng sống để kiếm ăn trên những rặng rong biển.

Risking life and limb to graze on these seaweed pastures. But in two hour time, when the tide starts to turn. They will have to run the gauntlet all over again.

Nhưng trong hai giờ đồng hồ, khi thủy triều bắt đầu quay lại. Chúng sẽ lại phải đối mặt với những hiểm nguy này.

 

nhận xét: