Phụ nữ có ít thời gian rảnh hơn cách đây 15 năm - trong khi nam giới dành cho mình nhiều thời gian hơn.

vietanhsongngu.com - Women have less leisure time than 15 years ago - as men take more for themselves

Phụ nữ có ít thời gian rảnh hơn cách đây 15 năm - trong khi nam giới dành cho mình nhiều thời gian hơn.

Phụ nữ có ít thời gian rảnh hơn cách đây 15 năm - trong khi nam giới dành cho mình nhiều thời gian hơn.

Women have less leisure time than 15 years ago - as men take more for themselves

 

Có lẽ với phụ nữ không có gì ngạc nhiên rằng khi nói đến công việc nhà, số liệu cho thấy họ đang làm việc vất vả hơn . Nhưng có thể làm họ ngạc nhiên khi nhận thấy rằng thay vì gánh vác thêm việc nhà, nam giới dành nhiều thời gian giải trí hơn cách đây 15 năm và ít làm việc không lương hơn.

It may not come as a shock to women that when it comes to housework, figures show they are more than pulling their weight. But it may surprise them to find that far from taking on more of the burden, men are spending more time having fun than they were 15 years ago - and shouldering less of the unpaid work.

 

Số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy số lượng thời gian nam giới dành cho hoạt động giải trí tăng từ 42,88 giờ trong năm 2000 lên đến 43 giờ một tuần vào năm 2015. Cùng thời gian đó, số giờ giải trí của phụ nữ giảm - từ 39,24 ở 2000 xuống còn 38,35 giờ vào năm 2015.

Figures from the Office for National Statistics suggest that the amount of time men spend on leisure activities rose from 42.88 hours in 2000 to 43 hours a week in 2015. Over the same period, the number of leisure hours taken by women dropped - from 39.24 in 2000 to 38.35 in 2015.

 

Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết dữ liệu "cho thấy có sự gia tăng bất bình đẳng giữa nam và nữ khi xét đến việc dùng thời gian rảnh rỗi". Đàn ông đang dành khá nhiều thời gian mỗi tuần để giải trí và phụ nữ có ít thời gian hơn so với năm 2000.

The ONS said the data "suggests that there is a growth in inequality between men and women when it comes to taking leisure time”. Men are now taking quite a lot more time each week for leisure and women are taking less compared with 2000.

 

"Thời gian nghỉ ngơi của phụ nữ có thể ít hơn nam giới vì mặc dù phụ nữ thường làm công việc bán thời hơn nam giới, nhưng họ dành nhiều thời gian hơn cho việc làm việc không lương như làm việc nhà và chăm sóc con cái. Những giờ làm việc không lương có thể lấy mất đi thời gian mà lẽ ra được dành cho các hoạt động giải trí. "

It added: "Leisure time for women could be less than for men because although women are more frequently engaged in part-time work than men, they spend more time completing unpaid work such as household chores and childcare. The hours spent on unpaid work are likely to replace those hours that could have been spent on leisure activities."

 

Gánh nặng chăm sóc tăng lên có thể là nguyên nhân của sự chênh lệch. Những người ở độ tuổi 40 và 50 đã được biết đến như là "thế hệ bánh sandwich",(vừa phải chăm cha mẹ vừa nuôi con) những người phải chăm sóc cho cha mẹ già đồng thời phải nuôi các con chưa độc lập về mặt tài chính và có thể đang sống chung trong nhà.

An increased care burden could be behind some of the disparity. People in their forties and fifties have become known as the "sandwich generation" who must care for elderly parents while supporting children who are not yet financially independent and may still be living at home.

Source: http://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/09/women-have-less-leisure-time-15-years-ago-men-take/

nhận xét: