Nobel Laureates Challenge Greenpeace Anti-GMO Campaign

vietanhsongngu.com - Những người giành được giải Nobel chính thức phản đối chiến dịch bài trừ thực phầm biến đổi gen Anti-GMO của tổ chức Greenpeace

Nobel Laureates Challenge Greenpeace Anti-GMO Campaign

Nobel Laureates Challenge Greenpeace Anti-GMO Campaign

Những người giành được giải Nobel chính thức phản đối chiến dịch bài trừ thực phầm biến đổi gen Anti-GMO của tổ chức Greenpeace

 

More than 100 Nobel Prize winners are calling on Greenpeace and other environmental activist groups to cease their opposition to genetically modified foods.

Hơn 100 người đoạt giải Nobel đang kêu gọi tổ chức hòa bình xanh Greenpeace và các nhóm nhà hoạt động vì môi trường khác chấm dứt phản đối các thực phẩm biến đổi gen.

 

The group — which includes scholars from varied disciplines such as medicine, economics, literature, chemistry and physics — is set to present an open letter to Greenpeace on Thursday in Washington, D.C.

Nhóm này bao gồm các nhà nghiên cứu đến từ các môn khoa học khác nhau ví dụ như y khoa, kinh tế, văn học, hóa học và vật lý được thiết lập để đệ trình một bức thư ngỏ tới tổ chức Greenpeace vào hôm thứ Năm tại Washington, D.C.

 

In it, the group says Greenpeace should stop opposing development of a genetically engineered type of rice that supporters say could reduce vitamin deficiencies that cause blindness and death.

Trong bức thư, nhóm này cho biết tổ chức Greenpeace nên ngừng việc phản đối việc phát triển của các loại gạo đã được biến đổi  gen mà những người ủng hộ nói nó có thể làm giảm bớt sự thiếu hụt vitamin gây nên bệnh mù lòa và gây tử vong.

 

The Nobel laureates say Greenpeace and its allies "should re-examine the experience of farmers and consumers worldwide," and respect the findings of authoritative scientific bodies and regulatory agencies.

Những nhà đoạt giải Nobel cho biết Greenpeace và các đồng minh “nên kiểm tra lại kinh nghiệm của các nông dân và những người tiêu thụ trên toàn thế giới”, và tôn trọng các kết quả của các cơ quan khoa học và các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

 

The type of rice they are talking about is known as Golden Rice. It was designed to counteract vitamin A deficiencies that affect children, in particular.

Các loại gạo mà họ đang bàn về được biết đến với tên gọi Golden Rice. Đặc biệt, nó được thiết kế để chống lại sự thiếu hụt vitamin A gây ảnh hưởng tới trẻ em.

 

The Nobel laureates note in their letter that vitamin A deficiency has the greatest impact on impoverished people in Africa and Southeast Asia.

Những nhà đoạt giải Nobel ghi chú trong lá thư của họ rằng sự thiếu hụt vitamin A có ảnh hưởng lớn nhất tới những người nghèo ở châu Phi và Đông Nam Á.

 

Source: http://www.voanews.com/a/nobel-laureates-challenge-greenpeace-anti-gmo-campaign/3397759.html

nhận xét: