HomeBlog tiếng AnhForum chia sẻ kỹ năng dịchNGỮ CẢNH (CONTEXT), NGỮ VỰC (REGISTER) & DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH (SPECIALISED TRANSLATION)