Mạng Yêu cầu (REQ) là gì?

vietanhsongngu.com -

Mạng Yêu cầu (REQ) là gì?

Mạng Yêu cầu (REQ) là gì?

What Is the Request Network (REQ)?

 

STEVEN BUCHKO

 

Mạng yêu cầu là gì?

Mạng Yêu cầu là một hệ thống thanh toán phân cấp dựa trên Ethereum, trong đó bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu một khoản thanh toán và nhận tiền một cách an toàn. Nó loại bỏ sự cần thiết của các bên thứ ba đáng tin cậy để cung cấp một giải pháp thanh toán rẻ hơn và an toàn hơn hoạt động với tất cả các loại tiền tệ toàn cầu.

What Is the Request Network?

The Request Network is an Ethereum-based, decentralized payment system in which anyone can request a payment and receive money in a secure way. It removes the need for trusted third parties to provide a cheaper and more secure payment solution that works with all global currencies.

 

Mạng Yêu cầu cũng tích hợp với pháp luật trên toàn thế giới để duy trì phù hợp với luật thương mại của mỗi quốc gia. Ngoài các khoản thanh toán, Mạng Yêu cầu tận dụng tính bất biến của blockchain để tạo ra các dịch vụ kiểm toán và kế toán chính xác.

Request also integrates with legislation across the world to remain compliant with the trade laws of each country. Moving beyond just payments, the Request Network capitalizes on the immutability of the blockchain to produce accurate auditing and accounting services.

 

 

Mạng Yêu cầu đang cố gắng cạnh tranh với PayPal như hệ thống thanh toán số một toàn cầu. Nhưng, còn hơn thế nữa. Mang yêu cầu này còn muốn được tham gia vào tất cả các loại thanh toán (Hoá đơn, IoT, B2B, Chính phủ, vv ...) trong suốt vòng đời thanh toán - mọi thứ từ yêu cầu ban đầu đến việc tính toán sau đó.

The Request Network is trying to compete with PayPal as the number one, global payment system. But, it’s much more than that. Request wants to be involved in all types of payments (Invoices, IoT, B2B, Government, etc…) across the payment lifecycle – everything from the initial request to accounting afterward.

 

Đây là ví dụ đơn giản về thanh toán ngang hàng nhưng có thể được mở rộng thêm. Yêu cầu thanh toán này cũng có thể được sử dụng cho mua hàng trực tuyến, kinh doanh để hóa đơn kinh doanh, và cuối cùng thanh toán IoT giữa các máy.

This is a simple example of a peer-to-peer payment but it can be expanded further. Request payments can also be used for online purchases, business to business invoices, and eventually IoT payments between machines.

 

Mạng yêu cầu cung cấp một số lợi thế đáng kể so với các hệ thống hiện tại. Bạn không cần phải chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Cũng không kém phần quan trọng, việc sử dụng công nghệ blockchain có nghĩa là không cần bộ vi xử lý của bên thứ ba làm giảm đáng kể chi phí giao dịch.

The Request Network offers some significant advantages over the current systems. There’s no need to share your bank account information. Also important, the use of blockchain technology means there’s no need for third-party processors which greatly reduce transaction costs.

 

Ngoài các khoản thanh toán, Mạng Yêu cầu cũng đang giải quyết kiểm toán và minh bạch ngân sách. Các doanh nghiệp có khả năng theo dõi hóa đơn để thanh toán kiểm toán cũng như các giao dịch ghi lại cho các mục đích kế toán.

Other than payments, the Request Network is also tackling auditing and budget transparency. Businesses have the ability to track invoices to audit payments as well as record transactions for accounting purposes.

 

Chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khác cũng có thể sử dụng Mạng Yêu cầu để mang lại sự minh bạch cho ngân sách và chi tiêu của họ.

Governments, nonprofits, and other organizations can also use Request to bring transparency to their budget and expenditures.

 

Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng Mạng yêu cầu có thể sử dụng thuật toán đồng thuận bằng chứng về chứng nhận. Điều này có nghĩa là bạn, với tư cách là chủ sở hữu REQ, sẽ nhận được cổ tức để giữ mã thông báo. Nhóm phát triển mở cho cơ chế này và rất có thể sẽ triển khai nó nếu họ chọn Plasma của Ethereum làm giải pháp mở rộng mạng.

Although not yet confirmed, the Request Network may use a Proof-of-Stake consensus algorithm. This would mean that you, as a REQ holder, would receive dividends for holding the token. The development team is open to this mechanism and will most likely implement it if they choose Ethereum’s Plasma as the network’s scaling solution.

 

Các mục đích khác của mã thông báo REQ bao gồm đóng vai trò trung gian cho việc trao đổi tiền tệ chéo và hình thành quản trị trong việc bỏ phiếu cộng đồng.

Other purposes of the REQ token include acting as an intermediary for cross-currency exchanges and forming governance in community voting.

 

Nhóm Mạng yêu cầu đã dành một quỹ 30 triệu đô-la để khuyến khích các nhà phát triển ứng dụng xây dựng trên mạng. Để khai thác quỹ này, bạn cần phải đăng ký với thông tin dự án của bạn và nhận được sự chấp thuận từ nhóm này.

The Request Network team has dedicated a $30 million fund to incentivize app developers to build on the network. In order to tap into this fund, you need to apply with your project information and get approval from the team.

 

Bởi vì Mạng Yêu cầu đang nhắm mục tiêu toàn bộ không gian thanh toán, nên họ có khá ít đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh blockchain tương tự nhất là OmiseGo, mặc dù nhóm Mạng Yêu cầu đã tuyên bố rằng họ tin hai sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho nhau chứ không phải là “nuốt chửng nhau”.

Because the Request Network is targeting the entire payments space, they have quite a few competitors. The most similar blockchain competitor is OmiseGo, although the Request team has stated that they believe the two products to be complementary rather than predatory.

 

Mặc dù tiếp việc cận hóa đơn với một chiến lược khác, Yêu cầu có thể đưa khách hàng từ Populous, một giải pháp tài chính hóa đơn. Và, chức năng thanh toán bình thường có thể thấy sự cạnh tranh từ các thẻ crypto phổ biến như TenX và Monaco.

Although approaching invoices with a different strategy, Request may take clients from Populous, an invoice financing solution. And, normal payments functionality may see competition from popular crypto cards like TenX and Monaco.

 

Có một số công ty blockchain nhắm mục tiêu kiểm toán và kế toán nhưng không bao gồm một hệ thống thanh toán tổng thể như Mạng Yêu cầu.

There are several blockchain companies targeting auditing and accounting but none encompass an overall payment system as Request does.

 

Mạng Yêu cầu cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những người khổng lồ trong lĩnh vực tài chính truyền thống như PayPal. Yêu cầu nhằm cung cấp một giải pháp rẻ hơn, an toàn hơn và minh bạch hơn, hy vọng sẽ đủ cho người dùng chuyển đổi.

The Request Network will also face competition from behemoths in traditional finance like PayPal. Request aims to offer a cheaper, safer, and more transparent solution that will hopefully be enough for users to switch over.

 

REQ bắt đầu giao dịch vào tháng 10/2017 với mức giá khoảng 0,05 đô la hoặc 0,000009 BTC. Cho đến tháng 12/2017, giá vẫn tương đối ở mức đó. Sau đó tăng dần lên $ 0,30 (~ 0,0002 BTC) trước khi tăng vọt vào cuối năm.

REQ began trading in October 2017 at a price around $0.05 or 0.000009 BTC. Until December 2017, the price remained relatively flat at that level. It then rose steadily to $0.30 (~0.0002 BTC) before skyrocketing at the end of the year.

 

Giá đạt mức cao nhất mọi thời đại ~ $ 1,15 (~ 0,0007 BTC) trước khi giảm trong tháng 1 cùng với phần còn lại của thị trường.

The price reached an all-time high of ~$1.15 (~0.0007 BTC) before falling in January along with the rest of the market.

 

Mạng Yêu cầu đang cố gắng đưa các giải pháp blockchain đến mọi khía cạnh của các khoản thanh toán. Không chỉ là một sản phẩm, Mạng Yêu cầu là nền tảng mà các nhà phát triển có thể xây dựng để tạo ra các ứng dụng và dịch vụ của riêng họ.

The Request Network is attempting to bring blockchain solutions to every aspect of payments. More than just a product, Request is a platform that developers can build upon to create their own apps and services.

 

Nếu Mạng Yêu cầu có thể tiếp tục đạt đến các cột mốc phát triển và tạo ra một nền tảng tuyệt vời, thì họ có một cơ hội tốt để hủy bỏ các sự thống trị của các nền tảng thanh toán hiện tại.

If the Request Network can continue to hit development milestones and produce a great platform, they have a good shot at dethroning the current payment platform kings.

 

Source: https://coincentral.com/request-network-beginner-guide/

This article is originally posted at Coincentral.com

 

Mọi đóng ghóp cho bài dịch này vui lòng comment bên dưới. Cám ơn các bạn đã theo dõi website!

nhận xét: