Lyrebird có thể nhân bản tiếng nói của bất kỳ ai trong vòng 60 giây

vietanhsongngu.com - Công ty Lyrebird, có cơ sở tại Montreal, Canada công bố rằng họ đã phát triển các thuật toán có thể bắt chước giọng nói của người khác chỉ trong vòng 60 giây.

Lyrebird có thể nhân bản tiếng nói của bất kỳ ai trong vòng 60 giây

 

Lyrebird có thể nhân bản tiếng nói của bất kỳ ai trong vòng 60 giây

Lyrebird can clone anyone's voice in 60 seconds

 

Công ty Lyrebird, có cơ sở tại Montreal, Canada công bố rằng họ đã phát triển các thuật toán có thể bắt chước giọng nói của người khác chỉ trong vòng 60 giây. Nhóm nghiên cứu cho biết phần mềm này không chỉ bắt chước lời nói của một người thực mà thay đổi nhịp điệu cảm xúc của nó. Họ đã sử dụng các mẫu giọng của Tổng thống Trump, Obama và Hillary Clinton để giới thiệu công nghệ mới này.

Lyrebird - a company based in Montreal, Canada, announced that it had developed algorithms that could impersonate another person’s voice in 60 seconds. The team said the software could not only mimic the speech of a real person but shift its emotional cadence. They’ve used voice samples from Presidents Trump, Obama and Hillary Clinton to demo the new tech.

 

Phần mềm này vẫn có độ trầm bổng, phương ngữ và cách nói chuyện, mặc dù đây chỉ là ví dụ cuộc trò chuyện tiêu biểu giữa Donald Trump, Barack Obama, và Hilary Clinton.

The software does get the pitch, accent, and some of the speaking mannerisms although it is just the sample of a conversion between Donald Trump, Barack Obama, and Hilary Clinton shows.

 

Lyrebird dự định cung cấp một API trong tương lai để các bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ bắt chước âm thanh cho các mục đích riêng của họ.

Lyrebird has intention of offering an API so that third parties can make use of the audio mimicry technology for their own purposes in the future.

 

Hiện nay Lyrebird không phải là công ty duy nhất đang nghiên cứu tổng hợp giọng nói của con người. Sử dụng Máy học (AI), Google cũng đã phát triển việc tổng hợp giọng nói như thực kết hợp với các âm thanh hơi thở của con người. Adobe đã làm việc trên Dự án VoCo, một công cụ tương tự như Photoshop, ngoại trừ chỉnh sửa âm thanh. Phần mềm có thể nói bất cứ điều gì, nhưng nó cần một bài mẫu nói dài 20 phút để hoàn thành việc này.

Nowadays Lyrebird is not the only company that is working on human-like voice synthesis. Also, Google has used Machine Learning (AI) to develop life-like voice synthesis combined with human breath sounds. Adobe has been working on Project VoCo, a tool similar to Photoshop, except for audio editing. The software can say anything; however, it needs a 20-minute speech sample to accomplish this.

 

Trong khi một số người cho rằng việc sử dụng các công nghệ này có thể gây ra nhiều thiệt hại, thì Lyrebird vẫn tin rằng sự phát triển của công nghệ là không thể tránh khỏi.

While the use of these technologies is said to cause much damage, Lyrebird believes that the technology's development is inevitable.

 

Alexandre de Brébisson của Lyrebird khẳng định:"Công nghệ này sẽ xảy ra. Nếu điều đó không xảy đến với chúng tôi, thì cũng sẽ xảy đến với người khác. Bạn không thể nào ngăn cản được dòng chảy của sự tiến bộ kỹ thuật.”

Alexandre de Brébisson of Lyrebird confirmed, “This technology is going to happen. If it’s not us, it’s going to be someone else.” “You can’t put a finger in the dam of engineering progress."

 

Khi được hỏi liệu họ có bất cứ mối quan ngại nào về việc đưa công nghệ vào cuộc sống thực, Brébisson cho biết khi mà mọi người ngày nay đều biết rằng ảnh có thể bị giả mạo bằng cách sử dụng Photoshop thì trong tương lai, tình huống nay sẽ làm cho các bản ghi âm trở nên ít tin cậy hơn.

Asked if they have any concerns about putting the tech into the real life, Brébisson said people are now aware that photos can be faked by using Photoshop. In the future, the situation will make audio recordings become less and less reliable.

 

Brébisson cũng được hỏi liệu ông có tin rằng sẽ có thể phát triển tổng hợp giọng nói hoàn hảo trong tương lai hay không- nghĩa là không thể phân biệt được với thực tế - ông nói rằng ông tin điều này sẽ thực sự có thể xảy ra trong "một vài năm".

Brébisson was also asked if he believed it would be possible to develop perfect vocal speech synthesis in the future — i.e. which is indistinguishable from the real thing — he said he believed this would indeed be possible in several years”.

 

Nhóm Lyrebird đã và đang làm việc về công nghệ cốt lõi tại phòng thí nghiệm MILA trước khi huy động vốn ngoài. Kể từ khi ra mắt, Brébisson cho biết họ  đã nhận 100 ngàn lượt truy cập trong một ngày trên trang web của mình,  có 1 triệu mẫu đã được nghe trong một ngày và họ đã nhận được "một số lời chào mời". "Sự ra mắt này là một thành công ", ông nói thêm.

The Lyrebird team has been working on the core tech at the MILA lab before raising any external capital. Since its launch,  Brébisson said  they got 100K visits in one day on their webpage, 1 million of samples were listened in one day and they had “several offers”. “The launch was a success”, he adds.

nhận xét: