Làm thế nào mà Chính phủ có thể hổ trợ để chuyển 100.000 tấn thực phẩm dư thừa thành 240 triệu bữa ăn cho người nghèo

vietanhsongngu.com - Peter Sargeant đã cống hiến cả cuộc đời lao động của mình để cung cấp thực phẩm cho các bữa ăn của nước Anh, vì vậy không có gì làm ông cảm thấy đau lòng hơn là phải cày lấp những vụ mùa thu hoạch hoàn hảo, chín rộ trở lại đất. Tuy nhiên, đó là một thực tế trong nông nghiệp mà người ta không thu hoạch vụ mùa không phải vì không có người cần đến, nhưng là vì quá tốn kém để đem đến cho những người thiếu đói.

Làm thế nào mà Chính phủ có thể hổ trợ để chuyển 100.000 tấn thực phẩm dư thừa thành 240 triệu bữa ăn cho người nghèo

Làm thế nào mà Chính phủ có thể hổ trợ để chuyển 100.000 tấn thực phẩm dư thừa thành 240 triệu bữa ăn cho người nghèo
How the Government can help to turn 100,000 tonnes of surplus food into 240 million meals for the needy


Peter Sargeant đã cống hiến cả cuộc đời lao động của mình để cung cấp thực phẩm cho các bữa ăn của nước Anh, vì vậy không có gì làm ông cảm thấy đau lòng hơn là phải cày lấp những vụ mùa thu hoạch hoàn hảo, chín rộ trở lại đất. Tuy nhiên, đó là một thực tế trong nông nghiệp mà người ta không thu hoạch vụ mùa không phải vì không có người cần đến, nhưng là vì quá tốn kém để đem đến cho những người thiếu đói. 
Peter Sargeant has devoted his working life to growing food for Britain’s dinner tables, so nothing irks him more than having to plough perfect, ripe crops straight back into the soil. Yet it is a fact of life in farming that food goes unharvested not because nobody wants it, but because it is too expensive to get it to people who are going hungry.

 


Ông Sargeant, giám đốc bộ phận chế biến các món sa lát và nấm tại G's Fresh, có diện tích gần 30.000 mẫu đất đang canh tác, phải quyết định việc liệu mỗi tháng số lương thực dư thừa có thể chỉ đơn thuần bỏ lại ngoài đồng hoặc, bằng cách nào đó, ông có thể chuyển chúng đến các tổ chức từ thiện để chế biến thành những bữa ăn cho những người cần đến. Đó là nơi mà tổ chức FareShare, đang được hỗ trợ bởi The Telegraph’s Christmas Charity Appeal, có mặt .

Mr Sargeant, the chief operating officer for salads and mushrooms at G’s Fresh, which has almost 30,000 acres under cultivation, must decide each month whether excess crops are simply left in the field or if, somehow, he can get them to charities that turn them into meals for those who need them most. That is where FareShare, which is being supported by The Telegraph’s Christmas Charity Appeal, comes in.

 


FareShare sắp xếp để thu nhận thực phẩm dư thừa từ các nhà sản xuất và chuyển đến hàng ngàn tổ chức từ thiện trên toàn quốc cung cấp thức ăn miễn phí cho người nghèo, từ các nhà tế bần đến các hội trường của nhà thờ. Đó là một công việc phức tạp có liên quan đến nhiều hơn là đơn thuần bố trí cho xe tải đến cổng trang trại và bốc cà rốt hoặc khoai tây lên để chuyển đến kho.

FareShare arranges for surplus food to be collected from food producers and taken to thousands of charities across the country that feed people for free, ranging from hospices to church halls. It’s a complex business that involves far more than simply arranging for a lorry to turn up at the farm gates and load up with carrots or potatoes to be driven to a depot.

 

Ông Sargeant,  các trang trại của công ty ông có ở Vùng trung du nước Anh (Midlands), miền Nam và một số nước châu Âu, cho biết: "Ngay cả đối với vài loại đơn giản như nấm, có rất nhiều chi phí liên quan đến việc chuyên chở chúng đến các tổ chức từ thiện.

Mr Sargeant, whose company farms land in the Midlands, the South and in several European countries, said: “Even for something as simple as mushrooms, there are a lot of costs involved in getting them to charities.

 

FareShare đang vận động cho một quỹ trị giá 15 triệu bảng của chính phủ, bao gồm chi phí để thu nhận 100.000 tấn thực phẩm dư thừa lcho các khẩu phần ăn - đủ cho 240 triệu bữa ăn - so với khoảng 13.000 tấn mà FareShare hiện đang xử lý.

FareShare is campaigning for a £15 million Government fund that would cover the cost of getting 100,000 tonnes of surplus food onto plates - enough for 240 million meals - compared with around 13,000 tonnes that FareShare currently handles.

 

Một quỹ sẽ trả 150 bảng mỗi tấn sẽ đủ để trợ cấp để 90.000 tấn lương thực"mở", nhưng sẽ thấp hơn chi phí sản xuất, có nghĩa là sẽ không ưu đãi nông dân sản xuất quá mức lương thực.

A fund that would pay £150 per tonne would be enough of a subsidy to “unlock” 90,000 extra tonnes of food, but would stay below the costs of production, meaning it would not provide an incentive for farmers to over-produce food.

Source: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/25/government-can-help-turn-100000-tonnes-surplus-food-240-million/

nhận xét: