Khai thác lợi thế của nguồn năng lượng tái tạo

vietanhsongngu.com - Tổng tiềm năng điện gió của Việt Nam ước đạt 513.360 MW tức là bằng hơn 200 lần công suất của thủy điện Sơn La (con số này bao gồm cả gió trên biển, gió ở thềm lục địa và gió trên đất liền).

Khai thác lợi thế của nguồn năng lượng tái tạo

Khai thác lợi thế của nguồn năng lượng tái tạo

Exploiting the benefits of renewable energy sources

 

Việt Nam có tới 8,6% diện tích lãnh thổ được đánh giá có tiềm năng từ tốt đến rất tốt để xây dựng các trạm điện gió cỡ lớn.

Vietnam has 8.6% of the territory which is considered to have very high potential for the construction of large wind power stations.

 

Tổng tiềm năng điện gió của Việt Nam ước đạt 513.360 MW tức là bằng hơn 200 lần công suất của thủy điện Sơn La (con số này bao gồm cả gió trên biển, gió ở thềm lục địa và gió trên đất liền).

The total wind power potential of Vietnam is estimated to reach 513,360 MW which means that it is approximately over 200 folds than that of the capacity of Son La Hydropower (including both inshore and offshore wind).

 

Về năng lượng mặt trời, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), tiềm năng năng lượng mặt trời của Việt Nam lớn nhất là tập trung ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh Tây Nguyên, cường độ bức xạ đạt từ 5,2-5,7kWh/m2.

In terms of solar energy, according to the World Bank (WB), the potential of solar energy in Vietnam is mainly concentrated in the South-central coastal provinces, from Khanh Hoa to Ba Ria-Vung Tau and Central Highland provinces with the radiation intensity from 5.2 to 5.7 kWh per square meter.

 

Ngoài hai nguồn năng lượng tái tạo kể trên chúng ta còn những nguồn năng lượng tái tạo khác như năng lượng sinh khối, khí sinh học, rác thải, địa nhiệt, …

In addition to those two renewable energy sources, there are also other renewable energy sources such as biomass, biogas, garbage, geothermal energy, etc.

 

 

Source: http://plo.vn/kinh-te/khai-thac-loi-the-cua-nguon-nang-luong-tai-tao-697942.html

nhận xét: