Juno mission returns first image of Jupiter and its famous Great Red Spot since going into orbit

vietanhsongngu.com - Tàu vũ trụ mang tên sứ mệnh Juno gửi hình ảnh đầu tiên về sao Mộc và siêu bão Vết đỏ lớn- kể từ khi nó đi vào quỹ đạo.

Juno mission returns first image of Jupiter and its famous Great Red Spot since going into orbit

Juno mission returns first image of Jupiter and its famous Great Red Spot since going into orbit

Tàu vũ trụ mang tên sứ mệnh Juno gửi hình ảnh đầu tiên về sao Mộc và siêu bão Vết đỏ lớn-  kể từ khi nó đi vào quỹ đạo.

 

The US space agency's Juno space mission to solve the mystery of what lies beneath the swirling storm clouds of Jupiter has sent back its first imagery since going into orbit.

Tàu vũ trụ sứ mệnh không gian thuộc cơ quan không gian Mỹ sẽ giải quyết những bí ẩn bên dưới những đám mây bão xoáy của sao Mộc đã gửi lại hình ảnh đầu tiên kể từ khi nó đi vào quỹ đạo.

 

Nasa on Tuesday released a picture taken by the spacecraft of the huge gas giant, showing a sunlit section of the planet along with three of its moons - Io, Europa and Ganymede. The fourth major satellite - Callisto - is not visible.

Vào hôm thứ ba, Nasa đã phát hành một bức ảnh được chụp bởi tàu vũ trụ khối  khí khổng lồ cho thấy một phần ánh sáng mặt trời của hành tinh này cùng với ba mặt trăng của nó - Io, Europa và Ganymede. Vệ tinh lớn thứ tư - Callisto - không nhìn thấy được.

 

The image was taken on Saturday when the Juno spacecraft was circling three million miles away. Even at that distance, Jupiter's Great Red Spot - the colossal storm that has raged on the planet for hundreds of years - was clearly visible.

Những hình ảnh được chụp vào ngày thứ Bảy khi tàu vũ trụ Juno đang quay quanh phạm vi khoảng ba triệu dặm. Ngay cả ở khoảng cách đó,  Vết đỏ lớn của sao Mộc - cơn bão khổng lồ đã nổ ra trên hành tinh khoảng hàng trăm năm – hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng.

 

Juno entered orbit around Jupiter last week after a five-year journey. It is on a 20-month mission to map the giant planet's poles, atmosphere and interior.

Tuần trước, Juno bay vào quỹ đạo quanh sao Mộc sau một cuộc hành trình kéo dài năm năm. Đó là một nhiệm vụ trong vòng 20 tháng để lập bản đồ các cực của hành tinh khổng lồ này, khí quyển và phần bên trong.

 

During the approach, the camera and instruments were powered off as a precaution as Juno braved intense radiation.

Trong quá trình thăm dò, các máy ảnh và dụng cụ đã được tắt để phòng ngừa Juno đương đầu với bức xạ mãnh liệt.

 

The instruments were turned back on several days after the arrival and scientists will be relieved that "JunoCam" is working despite the harsh environment.

Các công cụ đã được bật trở lại một vài ngày sau khi tới nơi và các nhà khoa học sẽ bớt căng thẳng trước việc "JunoCam" đang làm việc bất chấp môi trường khắc nghiệt.

 

Juno is now moving away from Jupiter on a large arc, but will sweep back in during August, enabling the camera to take event better close-up images.

Juno hiện giờ đang rời sao Mộc trên một cầu vồng lớn, nhưng sẽ quét trở lại trong tháng tư, điều này cho phép camera chụp sự kiện những hình ảnh cận cảnh tốt hơn.

by vietanhsongngugroup

source:http://www.telegraph.co.uk/science/2016/07/13/juno-mission-returns-first-image-of-jupiter-and-its-famous-great/

nhận xét: