In Cape Verde, Project Biodiversity is on a mission to save baby turtles from human impact

vietanhsongngu.com -

In Cape Verde, Project Biodiversity is on a mission to save baby turtles from human impact

In Cape Verde, Project Biodiversity is on a mission to save baby turtles from human impact

Tại Cape Verde, dự án đa dạng sinh học đang có kế hoạch cứu những chú rùa con khỏi tác động của con người

 

In Cape Verde, hatchlings struggle to reach the ocean due to light pollution and rubbish. Albert works for Project Biodiversity and is on a mission to save these turtles…

Tại Cape Verde, những chú rùa con mới nở đang phải vật lộn để tiếp cận đại dương do ô nhiễm ánh sáng và rác rưởi. Albert làm việc cho dự án đa dạng sinh học và đang thực hiện nhiệm vụ cứu loài rùa này ...

 

“It just happens that I came here volunteering and once I was here I think I just realized all the impact us. The human was having into the world, into this wildlife and I just completely changed. I think that’s what we have to do, isn’t it? Because otherwise, what’s going to happen with the planet?  what’s going to happen with species?”

"Điều đó xảy ra khi tôi đến đây tình nguyện và một khi tôi đã ở đây tôi nghĩ rằng tôi đã nhận thấy tất cả những thứ tác động chúng ta. Con người đã  can thiệp vào thế giới này, vào cuộc sống lang thang này và tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi phải làm, phải không? Bởi vì nếu không, những gì sẽ xảy ra với hành tinh này? Những gì sẽ xảy ra với loài vật này?”

 

“When I first arrived here, everything was beautiful like, you are with all these loggerhead turtles laying the eggs, the baby turtles, but then at some point, you realize that poaching exists and that’s when you find a turtle dying.”

  “Khi lần đầu tiên tôi đến đây, mọi thứ đều rất đẹp, bạn cùng với tất cả những chú rùa này những chú rùa đang đẻ trứng, những con rùa con, nhưng đến một lúc nào đó bạn nhận ra rằng việc săn bắt đang xảy ra và đó là khi bạn trông thấy một con rùa chết.”

 

“Nowadays, sea turtles are protected. They are protected internationally, but poaching still happens. It has a huge impact. Here in Sal, most of the nesting activity happens in the South of the island where most of tourism is so there’s a lot of light pollution.”

Ngày nay, rùa biển đang được bảo vệ. Chúng được bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng việc săn bắt vẫn xảy ra. Nó có một tác động rất lớn. Tại Sal, phần lớn hoạt động làm tổ xảy ra ở phía Nam hòn đảo, nơi mà hầu hết ngành du lịch đều có rất nhiều sự ô nhiễm ánh sáng.”

 

“Light pollution will confuse the baby turtles, and that’s one massive problem that we have. They get lost in the city and if nobody brings them the ocean they will just die after some hours.”

“Ô nhiễm ánh sáng sẽ gây cho rùa con sự nhầm lẫn, và đó là một vấn đề lớn mà chúng ta phải đối mặt. Chúng bị lạc vào thành phố và nếu không ai mang chúng ra biển, thì chúng sẽ chết sau vài giờ.”

 

“The hatchery is an area in the beach where, in natural conditions, we monitor and protect all those nests that are not safe in their original locations.”

“Nơi ấp trứng là một khu vực nằm ở bãi biển, nơi nằm trong điều kiện tự nhiên, chúng tôi theo dõi và bảo vệ tất cả những tổ trứng không an toàn ở những địa điểm ban đầu.”

 

“If we know that the nest is doomed, then there is no discussion, we have to move it, we have to make sure that it develops.”

“Nếu chúng ta biết rằng tổ có nguy cơ, thì không còn gì phải bàn, chúng ta phải di chuyển nó, chúng ta phải chắc chắn rằng nó phát triển.”

 

“So in the hatchery, we have hundreds of turtles coming out every single night. During 2016, we approximately released 50,000 baby turtles and the importance here is that all those 50,000 baby turtles that hatched from these hatcheries they actually got to the ocean.”

“Vì vậy trong trại ấp trứng này chúng tôi có hàng trăm con rùa ra đời mỗi đêm. Trong năm 2016, có xấp xỉ 50,000 chú rùa con được chúng tôi thả ra và tầm quan trọng ở đây là tất cả 50,000 con rùa con nở từ những tổ ấp trứng này thực sự đã tím tới đại dương.”

 

“ During 2017, we actually beat the record and we are talking about releasing around 80,000 baby turtles. I’ve properly seen hundreds of thousands of baby turtles go into the sea, but it doesn’t matter because every single time I see it, it’s something special. It’s not only because it’s beautiful, but it’s also about realizing how important the work that we do is and not only the work we do here in Sal but the work that we all conservationists do around the world.”

“Trong năm 2017, chúng tôi thực sự đã ghi kỷ lục và chúng tôi đang nói về việc thả  khoảng 80.000 chú rùa con. Tôi có thể đã nhìn hàng trăm ngàn con rùa con tìm đến biển, nhưng điều này không quan trọng bởi vì tôi luôn nhìn thấy điều này, một điều gì đó đặc biệt. Không chỉ bởi vì nó đẹp, mà còn về việc nhận ra tầm quan trọng của công việc mà chúng tôi làm là không chỉ là ở Sal, mà còn là công việc mà tất cả chúng ta những người bảo vệ môi trường đang làm trên khắp thế giới.”

 

“We had some people actually crying after being here in this hatchery. I think it’s all about realizing the state of our planet, the state of our oceans.”

"Chúng tôi đã có một số người thực sự đã khóc sau khi được ở đây trong trại sản xuất giống này. Tôi nghĩ rằng đó là tất cả về việc nhận ra tình trạng của hành tinh chúng ta, tình trạng của đại dương của chúng ta.”

 

“Nowadays we know that everything is connected and if one ecosystem fails, all the rest will come after. Seeing all this trash, all this plastic, it’s just awful… I think it’s part of us. Everybody should actually make sure that our oceans stay clean, we need to do it. That’s the feeling we have to, there’s no other way. Are you doing something to help our oceans? Tell us in comments.”

“Ngày nay chúng ta biết rằng tất cả mọi thứ được kết nối và nếu một hệ sinh thái bị hư hại, tất cả các phần còn lại sẽ kéo theo. Nhìn thấy tất cả những thứ rác rưởi này, tất cả rác nhựa này, nó thật khủng khiếp ... Tôi nghĩ điều đó là một phần của chúng ta. Mọi người thực sự phải đảm bảo rằng các đại dương của chúng ta ở luôn sạch, chúng ta cần làm điều đó. Đó là cảm giác chúng ta phải có, không có cách nào khác. Bạn sẽ làm gì đó để giúp đại dương của chúng ta? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến.”

 

nhận xét: