HomeBlog tiếng AnhForum chia sẻ kỹ năng dịchHISTORY: TỪ PHỔ THÔNG, THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH (Y KHOA, PHÁP LÝ)