Global carbon dioxide concentration hit record high in March

vietanhsongngu.com - Global carbon dioxide concentration hit record high in March Nồng độ carbon dioxide toàn cầu đạt mức cao kỷ lục tháng ba

Global carbon dioxide concentration hit record high in March

Global carbon dioxide concentration hit record high in March

Nồng độ carbon dioxide toàn cầu đạt mức cao kỷ lục tháng ba

 

Global average concentration of carbon dioxide in the atmosphere reached a new record high in March 2015, soaring to surpass 400 parts per million, scientists revealed on Wednesday.

Các nhà khoa học đã tiết lộ vào hôm thứ 4 rằng nồng độ trung bình của carbon dioxide trong tầng khí quyển toàn cầu đã đạt mức cao kỉ lục mới trong tháng 3 năm 2015, tăng cao đến mức vượt quá 400 phần triệu.

 

The news came as a reminder that the international community has failed to come up with meaningful solutions to reverse the trend in greenhouse gas emissions that are a direct cause of global warming.

Thông tin này xuất hiện như một lời nhắc nhở cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc tìm ra giải pháp có ý nghĩa để đảo ngược xu hướng khí thải nhà kính, nguyên nhân trực tiếp của viêc nóng lên toàn cầu.

 

The average in atmosphere carbon dioxide concentration observed in March has not been seen by scientists since NOAA monitoring started in 1957.

Các nhà khoa học đã không nhìn nhận nồng độ trung bình carbon dioxide được theo dõi từ khi sự kiểm tra định lượng NOAA bắt đầu trong năm 1957.
 

And scientific evidence suggests that these levels have been unseen for the entire history of human civilization as we know it.

Và bằng chứng mang tính khoa học ám chỉ rằng mức độ này đã không được xem xét trong suốt toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại như chúng ta vẫn biết.

 

With the dawn of the industrial age, carbon dioxide concentration levels in the atmosphere began to climb, going from 280 parts per million in 1800 to 290 parts per million in 1900. In the last century alone, the rise in concentration is one that would normally be expected to happen over the course of 10,000 or 20,000 years.

Vào buổi bình minh của kỉ nguyên công nghiệp, mức độ tập trung carbon dioxide trong tầng khí quyển bắt đầu lên cao, từ 280 phần triệu trong năm 1800 tới 290 phần triệu trong năn 1900. Riêng trong thế kỉ trước, sự gia tăng nồng độ là sự gia tăng mà người ta dự kiến sẽ xảy ra bình thường trong quá trình 10.000 hay 20.000 năm.

 

This March, the International Energy Agency reported that greenhouse gas emissions had plateaued over the last two years, stopping an upward trend.

Trong tháng Ba này, Cơ quan nghiên cứu năng lượng quốc tế đã báo cáo rằng lượng khí thải nhà kính đã bình ổn hơn hai năm qua, ngưng xu hướng gia tăng.

 

Emissions may have stagnated, but the degree of carbon dioxide concentration in the atmosphere – a direct cause for global warming – is continuing to rise.

Khí thải có thể đã làm đình trệ, nhưng mức trung bình nồng độ carbon dioxide trong khí quyển- một nguyên nhân trực tiếp của sự nóng lên toàn cầu-đang gia tăng.

 

Current global emissions would have to be reduced by a momentous 80% in order to stop carbon dioxide concentration in its upward trend. Even if emissions came to a halt altogether, it would likely take hundreds, if not thousands, of years for concentration levels to come back down to desirable rates.

Lượng khí thải hiện tại sẽ phải được giảm xuống khoảng 80% để ngăn chặng nồng độ carbon dioxide gia tăng. Ngay cả khi lượng khí thải tạm dừng lại hoàn toàn, nó có thể sẽ mất hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn năm để các mức tập trung trở lại xuống đến tỉ lệ mong muốn.

Source: https://www.theguardian.com

 

By vietanhsongngugroup

nhận xét: