Four New Elements Named on Periodic Table

vietanhsongngu.com - Các sinh viên ngành hóa học bây giờ sẽ phải học hành chăm chỉ hơn một chút. Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng đã công bố các tên gọi của bồn nguyên tố mới vào hôm thứ tư.

Four New Elements Named on Periodic Table

Four New Elements Named on Periodic Table

Bốn nguyên tố mới được đặt tên trên bảng hệ thống tuần hoàn.

 

Chemistry students will now have to work just a little harder. The International Union of Pure and Applied Chemistry announced names for four new elements Wednesday.

Các sinh viên ngành hóa học bây giờ sẽ phải học hành chăm chỉ hơn một chút. Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng đã công bố các tên gọi của bồn nguyên tố mới vào hôm thứ tư.

 

Given the atomic numbers 113, 115, 117 and 118, the four new elements have been named Nihonium (Nh), Moscovium (Mc), Tennessine (Ts) and Oganesson (Og), respectively.

Những số nguyên tử được đưa ra là 113, 115, 117 và 118. Bốn nguyên tố mới này đã được đặt tên lần lượt là Nihonium (Nh), Moscovium (Mc), Tennessine (Ts) và Oganesson (Og).

 

Elements can be named for a mythological concept or character, a mineral or similar substance, a place or geographical region, a property of the element, or a scientist.

Những nguyên tố này có thể được đặt tên cho một quan niệm mang tính thần thoại hay đặc điểm, một chất tương tự hay chất khoáng, một nơi hay một vùng địa lý, một tính chất của một nguyên tố, hay một nhà khoa học.

 

And, of course, they must end in "-ium," "-ine" or "-on" depending on the grouping of elements they belong to. IUPAC also prefers the names translate easily across major languages.

Và, tất nhiên, chúng phải kết thúc bằng”-ium”, “-ine” hay “-on” phụ thuộc vào sự hợp thành các nguyên tố mà chúng thuộc về. IUPAC cũng thích những tên gọi có thể được chuyển thể dễ dàng qua những ngôn ngữ chính phổ biến.

 

The elements were named by the scientists in the U.S., Japan and Russia who discovered them.

Các nguyên tố này được đặt tên bởi các nhà khoa học đã phát hiện ra chúng ở Mỹ, Nhật Bản và Nga.

 

So, Moscovium is named after Moscow; Tennessine is named after the U.S. state where Oak Ridge and Vanderbilt University are located; Nihon is one way of saying "Japan" in Japanese; Oganesson is named after the 83-year-old Russian scientist Yuri Oganessian.

Vì vậy, Moscovium được đặt tên theo Mát-xcơ-va. Tennessine được đặt tên theo bang của Mỹ nơi mà trường đại học Oak Ridge và Vanderbilt tọa lạc; Nihon là cách gọi Nhật Bản theo cách của người Nhật; Oganesson được đặt tên theo tên của nhà khoa học Nga 83 tuổi Yuri Oganesson

Source: http://www.voanews.com/a/four-new-elements-periodic-table/3368478.html

nhận xét: