Fashion wars: China takes on the West

vietanhsongngu.com - Fashion wars: China takes on the West Những cuộc chiến trong giới thời trang: Trung Quốc thách thức phương Tây It's mid-February and Chinese designer Masha Ma is in a hurry. She's rushing to get ready for a show at Paris Fashion Week in March.

Fashion wars: China takes on the West

Fashion wars: China takes on the West

Những cuộc chiến trong giới thời trang: Trung Quốc thách thức phương Tây

It's mid-February and Chinese designer Masha Ma is in a hurry. She's rushing to get ready for a show at Paris Fashion Week in March.

Vào giữa tháng Hai, Masha Ma, nhà thiết kế người Trung Quốc đang rất vội vã. Cô gấp rút chuẩn bị cho buổi trình diễn tại Tuần Lễ Thời Trang Paris vào tháng Ba.

"My biggest challenge is always time," she says. And fashion is one industry where time really is money.

Cô nói: “ Thử thách lớn nhất với tôi luôn là vấn đề thời gian”. Và thời trang là lĩnh vực mà thời gian quý giá như tiền bạc.

Ms. Ma says her business development colleagues tell her that if one of her new stores does not launch on time, "it's like throwing an iPhone 6 into the river for every hour that it's not open."

Cô Ma cho biết việc các đồng sự của cô phát triển kinh doanh nói cho cô ấy biết  nếumột trong số những cửa tiệm mới của cô khai trương không đúng thời điểm, “Kiểu như ném một cái iPhone 6 xuống dòng sông hàng tiếng đồng hồ khi mà cửa hàng chưa mở cửa”

Masha Ma is one of a new wave of fashion designers to emerge from China in recent years. They are part of a wider movement that is challenging the notion that the country is better at making things than inventing them.

Cô Masha Ma là một điển hình của làn sóng mới những nhà thiết kế thời trang nổi lên từ Trung Quốc trong những năm gần đây. Họ là bộ phận của một phong trào rộng lớn hơn đang thách thức với quan điểm rằng quốc gia này  giỏi sản xuất hơn là việc phát minh ra chúng.

"For many generations we Chinese were not encouraged to think creatively," says Angelica Cheung, editor-in-chief of Vogue China, "so there's a certain element of truth to say that the Chinese were not great designers."

Angelica Cheung,tổng biên tập của tờ Vogue China cho hay“Đối với thế hệ những người Trung Quốc chúng tôi không được khuyến khích tư duy một cách sáng tạo cho lắm. Vì vậy thật sự chắc chắn để nói rằng người Trung Quốc không phải là những nhà thiết kế vĩ đại”

But Ms. Cheung believes that the situation is changing fast. Just as Chinese artists are growing in confidence, she sees the same thing happening in other creative fields, such as fashion.

Nhưng bà Cheung tin rằng tình hình này đang nhanh chóng thay đổi, chẳng hạn như những nghệ sĩ trung Quốc đang dần tự tin, cô thấy có điều gì đó tương tự đang xảy ra ở các lĩnh vực sang tạo khác, như thời trang chẳng hạn.

"This generation of designers, they were educated in China and they were educated in the West, so they understand both ways of thinking," she adds. "So they start to have ideas - and the Chinese learn very quickly."

Cô còn bổ sung “Thế hệ của các nhà thiết kế này được giáo dục ở Trung Quốc và phương Tây vì vậy họ hiểu được hai lối suy nghĩ đó.” “Vì vậy họ bắt đầu có ý tưởng và người Trung Quốc học rất nhanh chóng”

Masha Ma is typical of this new breed. She was born in Beijing and studied at Central Saint Martins in London. For her, fashion in China has nothing at all to do with out-of-date stereotypes.

Masha Ma tiêu biểu cho dòng thế hệ này. Cô sinh ra ở Bắc kinh và theo học tại Central Saint Martins ở Luân Đôn. Đối với cô thì thời trang Trung Quốc không  hề liên quan gì đến những kiểu rập khuôn lỗi thời.

Source: bbc.com/news/business-31907968

By vietanhsongngugroup

nhận xét: