Fake, Substandard Medicines Pose Global Challenge

vietanhsongngu.com - Fake, Substandard Medicines Pose Global Challenge Nhiều thuốc giả, không đạt yêu cầu đang đề ra sự thử thách đối với toàn cầu

Fake, Substandard Medicines Pose Global Challenge

Fake, Substandard Medicines Pose Global Challenge

Nhiều thuốc giả, không đạt yêu cầu đang đề ra sự thử thách đối với toàn cầu

 

Poor-quality medicines - including counterfeits and those with the incorrect dosage - are a “real and urgent threat” to public health.

Nhiều thuốc kém chất lượng, bao gồm thuốc giả mạo và các thuốc có liều lượng không chính xác trở thành một mối đe dọa mang tính cấp bách thật sự đối với sức khỏe cộng đồng.

 

So-called “fake drugs” include expired medicines, those with manufacturing defects, and bogus tablets designed to look like the real thing.

Cái gọi là " thuốc giả " bao gồm nhiều thuốc đã hết hạn sử dụng, nhiều thuốc có khuyết điểm trong quá trình sản xuất, và nhiều viên thuốc giả được thiết kế như thuốc thật

“We know that this is an epidemic occurring over a very wide area, crossing international boundaries, and now affecting an extremely large number of people,” said health expert GuarvikeNayyar.

Chuyên gia sức khỏe Guarvike Nayyar cho hay "Chúng ta biết rằng điều này đang trở thành một loại dịch bệnh đã xảy ra trên một khu vực rộng lớn, vượt qua biên giới quốc tế, và hiện nay đang ảnh hưởng đến đông đảo người dân"

 

Nayyar is co-editor of a special report on fake medicines in The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Nayyar là người cùng xuất bản bản báo cáo đặc biệt về các loại thuốc giả của tạp chí của Mỹ về Thuốc và Vệ sinh vùng Nhiệt đới.

 

The report shows that a decade-long analysis of drug samples found about 11 percent of the drugs in Africa and 3.5 percent in Asia were either counterfeit or substandard.

Bản báo cáo chỉ ra sự phận tích các mẫu thuốc kéo dài trong thập kỉ qua đã tìm thấy khoảng 11% thuốc ở châu Phi và 3.5% ở châu Á đều là giả mạo và không đạt tiêu chuẩn.

 

Counterfeits can sometimes be hard to tell from the genuine product, but if there’s a problem with the drug, it’s more likely that it just won’t have the prescribed amount of the active ingredient.

Đôi khi khó phân biệt thuốc giả với sản phẩm chính hãng, nhưng nếu có một vấn đề rắc rối xảy ra với thuốc, thì nhiều khả năng là nó sẽ không có số lượng quy định của các thành phần hoạt chất.

 

Patricia Tabernero of the University of Oxford studied the quality of anti-malaria drugs in Laos. She and her colleagues found no fakes, a big improvement from a previous study a decade earlier. However, they did find lots of the medicine was substandard.

Patricia Tabernero thuộc trường Đại học Oxford đã nghiên cứu chất lượng các thuốc điều trị sốt xuất huyết tại Lào. Cô và các cộng sự đã không tìm thấy thuốc giả, một cải thiện đáng kể so với các nghiên cứu trước đó trong một thập niên trước đây. Tuy nhiên, họ đã không tìm thấy nhiều thuốc không đạt tiêu chuẩn.

 

Many scientists say there is a need for better ways to test drug potency in the field. Amir Attaran of the University of Ottawa says a better legal framework is essential, pointing out that’s how the world deals with problems like this.

Nhiều nhà khoa học cho rằng cần có những cách tốt hơn đề kiểm định hiệu lực của thuốc trong lĩnh vực này. Amir Attaran thuộc trường đại học Ottawa cho biết khung pháp lý tốt hơn là cần thiết, chỉ ra rằng bằng cách nào thế giới đương đầu với những vẫn đề như thế này.

Source: http://www.voanews.com/

 

By vietanhsongngugroup

nhận xét: