Facebook Opens Internet.org Platform to Developers

vietanhsongngu.com - Facebook Opens Internet.org Platform to Developers Facebook mở nền tảng tổ chức Internet cho những nhà phát triển.

Facebook Opens Internet.org Platform to Developers

Facebook Opens Internet.org Platform to Developers

Facebook mở nền tảng tổ chức Internet cho những nhà phát triển.

 

Facebook opened up its Internet.org platform to new websites and applications from developers on Monday, a move the social media giant said would boost efforts to get people online in low-income and rural areas in emerging markets.

Facebook mở ra nền tảng Internet.org cho các trang web và các ứng dụng mới từ các nhà phát triển vào hôm thứ Hai, một động thái mà nhà mạng xã hội khổng lồ này cho biết sẽ nỗ lực để có được những người trực tuyến có mức thu nhập thấp và ở vùng nông thôn trong những thị trường mới nổi.

 

However, the decision drew criticism from some online activists in India who expressed concern over Facebook's control over all data accessed on the service and said it violated the principles of an open web.

Tuy nhiên, quyết đị nh này đã chịu những chỉ trích từ một vài nhà hoạt động trực tuyến tại Ấn Độ, những người này đã bày tỏ mối quan tâm vềquyền kiểm soát của facebook trên tất cả các dữ liệu được truy cập vào dị ch vụ và cho biết nó đã vi phạm nguyên tắc của một web mở.

 

Internet.org offers free access via mobile phones to pared-down web services, focused on job listings, agricultural information, healthcare and education, as well as Facebook's own social network and messaging services.

Internet.org cho phép truy cập miễn phí qua điện thoại di động với các dịch vụ web cắt giảm dung lượng, tập trung vào danh sách việc làm, thông tin nông nghiệp, giáo dục và chăm sóc sức khỏa, cũng như các dịch vụ tin nhắn và mạng xã hội của Facebook.

 

It has been launched in nine countries in Africa, Latin America and Asia, including India, bringing over eight million people online.

Nó đã được triển khai trong chín quốc gia ở châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á, bao gồm Ấn Độ, với hơn tám triệu người trực tuyến.

 

The platform will be open to all developers who meet certain guidelines, including that they produce content that can be browsed on both basic mobile phones as well as smartphones and is accessible in limited bandwidth situations, Facebook said.

 

Facebook cho biết, nền tảng này sẽ mở ra cho tất cả các nhà phát triển, những người đáp ứng được những nguyên tắc nhất định, bao gồm việc họ sản xuất nội dung có thể được duyệt trên cả hai phương diện điện thoại di động cơ bản cũng như điện thoại thông minh và có thể truy cập trong trường hợp băng thông hạn chế.

 

But a number of e-commerce firms and content developers pulled out of the service after activists claimed it violated principles of net neutrality - the concept that all websites on the internet are treated equally.

Tuy nhiên một số doanh nghiệp thương mại điện tử và các nhà phát triển nội dung đã rút khỏi dịch vụ này sau khi các nhà hoạt động tuyên bố rằng nó đã vi phạm các nguyên tắc của hệ thống mạng trung lập - quan niệm rằng tất cả các trang web trên internet được đối xử bình đẳng.

 

Facebook chief executive Mark Zuckerberg said in a video post: "Access equals opportunity. Net neutrality should not prevent access. We need both, it's not an equal Internet if the majority of people can't participate."

 

Giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg cho biết trong một video: "Truy cập tương đương với cơ hội. Hệ thống mạng trung lập mạng không nên bị ngăn chặn việc truy cập. Chúng ta cần có cả hai, Internet không thật sự công bằng nếu đa số mọi người không thể truy cập được"

 

Source: http://www.reuters.com/

By vietanhsongngugroup

nhận xét: