Consuming three alcoholic drinks a day may cause liver cancer

vietanhsongngu.com - The World Cancer Research Fund (WCRF) has pinpointed the level of drinking implicated in liver cancer after undertaking what it says was the biggest review so far of the evidence on the relationship between diet, weight, physical activity and the disease. Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới (WCRF) đã xác định lượng rượu uống vào cơ thể có thể dẫn đến căn bệnh ung thư gan sau khi thực hiện cuộc xem xét lại những bằng chứng gần đây về mối liên hệ giữa chế độ ăn uống, cân nặng, hoạt động thể dục và căn bệnh này.

Consuming three alcoholic drinks a day may cause liver cancer

Consuming three alcoholic drinks a day may cause liver cancer

Tiêu thụ 3 cốc rượu mỗi ngày có thể dẫn đến ung thư gan.

The World Cancer Research Fund (WCRF) has pinpointed the level of drinking implicated in liver cancer after undertaking what it says was the biggest review so far of the evidence on the relationship between diet, weight, physical activity and the disease.

Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới (WCRF) đã xác định lượng rượu uống vào cơ thể có thể dẫn đến căn bệnh ung thư gan sau khi thực hiện cuộc xem xét lại những bằng chứng gần đây về mối liên hệ giữa chế độ ăn uống, cân nặng, hoạt động thể dục và căn bệnh  này.

Its assessment of 34 previous studies covering 8.2 million people, more than 24,500 of whom had liver cancer, revealed “strong evidence” linking intake of three drinks a day to the disease.

Việc đánh giá này dựa vào 34 nghiên cứu trước đó trên 8,2 triệu người, trong đó 25 người mắc ung thư đã cho thấy “bằng chứng mạnh mẽ” liên quan đến tiêu thụ 3 cốc rượu mỗi ngày đều mắc bệnh này.

“Around three or more drinks per day can be enough to cause liver cancer,” said Amanda Mclean, director of the charity’s UK branch. “Until now we were uncertain about the amount of alcohol likely to lead to liver cancer. But the research reviewed in this report is strong enough, for the first time, to be more specific about this.”

Giám đốc  chi nhánh tại Vương quốc Anh của tổ chức từ thiện này, Amanda Mclean cho biết “Khoảng 3 hay hơn 3 cốc rượu một ngày đủ để dẫn đến ung thư gan. Cho tới bây giờ chúng tôi chưa dám chắc về lượng cồn có khả năng dẫn đến ung thư. Nhưng lần đầu tiên, nghiên cứu này được xem xét lại trong bản báo cáo hết sức rõ ràng để cụ thể hơn về điều đó”.

The WCRF’s findings prompted the Alcohol Health Alliance, a coalition of health organisations, to claim that alcohol is so toxic that cans and bottles should carry health warnings.

Các phát hiện của quỹ nghiên cứu ung thư thế giới đã gợi đến Alcohol Health Alliance, một liên minh các tổ chức y tế tuyên bố rằng rượu cồn quá độc hại đến nỗi nhiều lon và chai nên dán những cảnh báo về sức khỏe.

“Alcohol, like tobacco and asbestos, is a class 1 carcinogen and it is totally unacceptable that the public is not provided with such basic information”, said Prof Sir Ian Gilmore, the alliance’s chair.

Chủ tịch của liên minh này, giáo sư Ian Gilmore cho biết “Cũng như thuốc lá và khoáng chất a-mi-ăng, rượu cồn là một loại chất sinh ung thư số 1 và hoàn toàn không thể chấp nhận được khi công chúng khôn được cung cấp những kiến thức cơ bản về chúng”.

About one in 100 men and one in 200 women in Britain develop liver cancer at some point in their lifetime, and 4,703 people were diagnosed with it in 2012. It has one of the lowest survival rates among the 200 different types of cancer.

Khoảng 1 trong số 100 người đàn ông và 1 trong số 200 phụ nữ ở Anh nhiễm ung thư gan vào cùng thời điểm trong đời họ, và đã có 4.703 người được chẩn đoán mắc ung thư gan trong năm 2012. Đây là một trong số những căn bệnh có tỷ lệ sống sót thấp nhất trong số 200 loại ung thư khác nhau.

 

Source: www.theguardian.com                                                      

 By vietanhsongngugroup

nhận xét: