Con số khủng hoảng về rác thải nhựa trên trái đất

vietanhsongngu.com - Mặc dù chỉ mới xuất hiện 60-70 năm nay, nhựa vô cùng quan trọng trong đời sống hiện đại, trong nhiều lĩnh vực từ may mặc, nấu nướng, xây dựng, và nhiều lĩnh vực khác. Do đó rác thải nhựa gia tăng với mức độ chóng mặt, đến nay có hơn hàng tỉ tấn trên Trái đất.

Con số khủng hoảng về rác thải nhựa trên trái đất

Con số khủng hoảng về rác thải nhựa trên trái đất

The crisis of plastic wastes on earth

 

Mặc dù chỉ mới xuất hiện 60-70 năm nay, nhựa vô cùng quan trọng trong đời sống hiện đại, trong nhiều lĩnh vực từ may mặc, nấu nướng, xây dựng, và nhiều lĩnh vực khác. Do đó rác thải nhựa gia tăng với mức độ chóng mặt, đến nay có hơn hàng tỉ tấn trên Trái đất.

Despite having appeared for only 60-70 years, plastic is extremely important in modern life, in many areas from  garment, cooking, construction, and many other areas. As a result, plastic waste is growing at a dizzying rate, up to now billions of tons on Earth.

 

Báo cáo mới đây của tạp chí khoa học Science cho thấy thế giới đã sản xuất khoảng 8,3 tỉ tấn nhựa cho đến nay, trong đó 6,3 tỉ tấn hiện là rác thải. Và 79% trong 6,3 tỉ tấn đó giờ đang nằm trong các bãi rác và môi trường tự nhiên.

A recent report by the scientific journal Science shows that the world has produced about 8.3 billion tonnes of plastics so far, of which 6.3 billion tonnes are now waste. And 79% of the 6.3 billion tons are now in landfills and the natural environment.

 

Hiện nay, số lượng rác thải nhựa tồn tại trong các đại dương ước tính khoảng 150 triệu tấn - nặng gần bằng 1/5 khối lượng cá. Và khối lượng rác thải chắc chắn sẽ nặng hơn cả khối lượng cá vào năm 2050. Viễn cảnh này dựa vào những tài liệu thu thập được.

Today, the amount of plastic waste that exists in the oceans is estimated at 150 million tons - nearly one fifth of the fish weight. And the volume of waste will certainly outweigh the mass of fish by 2050. This perspective is based on the collected data.

 

Source: https://tuoitre.vn/con-so-khung-hoang-ve-rac-thai-nhua-tren-trai-dat-20171213173315372.htm

nhận xét: