Climate Change May Turn Africa’s Dry Sahel Green

vietanhsongngu.com - Biến đổi khí hậu có thể làm xanh hóa khu vực khô hạn nhất của châu Phi, Sahel

Climate Change May Turn Africa’s Dry Sahel Green

Climate Change May Turn Africa’s Dry Sahel Green

Biến đổi khí hậu có thể làm xanh hóa khu vực khô hạn nhất của châu Phi, Sahel

 

The Sahel is one of driest areas in Africa, but that may change if Earth’s surface temperatures rise more than two degrees Celsius.

Sahel là một trong những khu vực khô hạn nhất ở Châu Phi, nhưng nơi này có thể thay đổi nếu nhiệt độ bề mặt trái đất tăng lên hơn hai độ C.

Xem toàn bộ bài song ngữ tại đây

Source: learningenglish.voanews.com

nhận xét: