China's intense facial recognition is some serious Big Brother shit

vietanhsongngu.com - Công nghệ nhận diện khuôn mặt mạnh mẽ của Trung Quốc quả là gã khổng lồ Big Brother đáng gườm

China's intense facial recognition is some serious Big Brother shit

China's intense facial recognition is some serious Big Brother sh*t

Công nghệ nhận diện khuôn mặt mạnh mẽ của Trung Quốc quả là gã khổng lồ Big Brother đáng gườm

 

China is conducting a sh*t ton of surveillance on its citizens and they are pushing for even more.

Trung Quốc đang tiến hành một đợt giám sát ồ ạt công dân của họ và họ đang đẩy vấn đề này đi xa hơn nữa.

 

China wants to improve its surveillance network using today’s advancement in AI.

Trung Quốc muốn cải thiện mạng lưới điều tra của mình bằng việc sử dụng tiến bộ của AI ngày nay.

 

Current technology allows for someone to be identified by the distance their eyes.

Công nghệ hiện thời này cho phép một xác định người nào đó dựa theo khoảng cách đôi mắt của họ.

 

The curvature of their cheekbones and other prominent facial features.

Độ cong của xương má và các đặc điểm lồi lên trên khuôn mặt.

 

The GOV’T is also building a database for voice recognition and some local police are experimenting with gait-recognition technology so they can recognize someone based solely on how they are walking.

Chính phủ nước này cũng đang xây dựng một cơ sở dữ liệu cho việc nhận dạng giọng nói và một số cảnh sát địa phương đang thử nghiệm công nghệ nhận dạng đường đi để họ có thể nhận ra ai đó chỉ dựa vào cách họ đi bộ.

 

Sensettime,  a Chinese facial recognition firm, lists the Chinese GOV’T as one of its top clients.

Sensettime, một công ty  chuyên về nhận diện gương mặt của Trung Quốc,  đã liệt kê Chính phủ Trung Quốc như là một trong những khách hàng hàng đầu của họ.

 

“After 2014, we’ve surpassed the identification accuracy rate of the human eye”. Xu Chiheng- Co-founder of “Sensettime”.

Xu Chiheng- người đồng sáng lập của "Sensettime cho biết "Sau năm 2014, chúng tôi đã vượt trội hơn về mức độ chính xác nhận diện mắt của con người". "

 

The GOV’T is promoting the use of this tech to link the identification of a citizen to their private data, making a big brother future seem even more real.

Chính phủ nước Trung Quốc đang đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ này để liên kết việc nhận dạng một công dân với dữ liệu cá nhân. Điều này khiến cho Big Brother tương lai dường như sắp thành hiện thực.

 

Big Brother: Kẻ độc tài ra vẻ tử tế hoặc một kẻ mạnh

 

nhận xét: